Zarządzenie nr 75/2015Burmistrza Lubniewicz dnia 7 października 2015w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 75/2015
Burmistrza Lubniewic
z dnia 7 października 2015


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt. 1,3, art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz § 11 ust. 2 pkt 1,2,3 Uchwały    Nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2015r., zarządzam co następuje:
 
§ 1.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 35.590,20 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
      - zwiększa się  dochody bieżące  o kwotę 35.590,20 zł,
 
§ 2.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 35.590,20 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
        - zwiększa się wydatki bieżące  o kwotę 28.684,20 zł,
        - zwiększa się wydatki majątkowe  o kwotę 6.906,00 zł,
 
§ 3.
1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 14.241.494,31 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 12.633.935,63 zł,
2) dochody majątkowe - 1.607.558,68 zł
2. Po zmianach określa się łączną  kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 13.852.622,31 zł, w tym:
1)  wydatki bieżące – 11.619.099,77zł,
2) wydatki majątkowe- 2.233.522,54 zł
 
§ 4.
Dokonuje się zmian w planie wydatków  bieżących jak w załączniku nr 2 do niniejszego   zarządzenia.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.              


Załącznik nr 1 do zarządzenia (6kB) plik

Załącznik nr 2 do zarządzenia (19kB) plik

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (15 października 2015, 14:45:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 726