Zarządzenie nr 73/2015Burmistrza Lubniewicz dnia 30 września 2015w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w trakcie kampanii wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Zarządzenie nr 73/2015
Burmistrza Lubniewic
z dnia 30 września 2015


w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w trakcie kampanii wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z póżn.zm.) zarządzam co następuje:
 
§1.
Ustalam następujący wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i do  Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.
 
Miejscowość Lubniewice:
- słupy ogłoszeniowe: Osiedle Suszyce, Osiedle Słowiańskie,
- słupy ogłoszeniowe: ulice: Gorzowska, Świerczewskiego, Plac Wolności,
- tablice ogłoszeń: Osiedle Świerczów, Osiedle Trzcińce.
Miejscowość Glisno:
- tablice ogłoszeń.
Miejscowość Jarnatów:
- tablice ogłoszeń.
Miejscowość Rogi:
- tablica ogłoszeń.
 
§ 2. U
rzędowe obwieszczenia wyborcze umieszczone będą również na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w  Lubniewicach.
 
§ 3.
1.Umieszczanie plakatów lub haseł wyborczych w innych miejscach niż wyżej wymienione w § 1 wymaga uzgodnienia z właścicielem lub zarządcą nieruchomości.
2. Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.
3. Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe nie usunięte przez zobowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w terminie 30 dni po dniu wyborów, zostaną usunięte na koszt obowiązanych.
4. W przypadku nie stosowania się do powyższych zasad będą miały zastosowanie przepisy art.110 § 7 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz.112 ze zm.)
 
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Lubniewice.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i  podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Lubniewicach oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (5 października 2015, 09:46:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 763