Zarządzenie nr 49/2011Burmistrza Lubniewicz dnia 20 grudnia 2011w sprawie ustanowienia Urzędnika Wyborczego w Gminie Lubniewice oraz udzielenia upoważnienia do wykonywania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów i referendów

Zarządzenie nr 49/2011
Burmistrza Lubniewic
z dnia 20 grudnia 2011


w sprawie ustanowienia Urzędnika Wyborczego w Gminie Lubniewice oraz udzielenia upoważnienia do wykonywania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów i referendów

Na podstawie art. 181 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2011r. Nr 21, poz.112 ze zmianami)

zarządzam, co następuje:
 
§1 
1. Ustanawiam Panią  Katarzynę Szczepańską – Z-cę Burmistrza Lubniewic Urzędnikiem Wyborczym w Gminie Lubniewice.
2. Zasady współdziałania Urzędnika Wyborczego z Krajowym Biurem Wyborczym zostaną określone w porozumieniu zawartym pomiędzy Burmistrzem Lubniewic a Dyrektorem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gorzowie Wlkp.
 
§2
Upoważniam Urzędnika Wyborczego do wykonywania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem  wyborów  i referendów.

§3
Traci moc Zarządzenie  Burmistrza Lubniewic Nr 27/2011  z dnia  16.08.2011 r. w sprawie ustanowienia Urzędnika Wyborczego w Gminie Lubniewice.
 
 
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (12 stycznia 2012, 09:29:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1975