Zarządzenie nr 44/2011Burmistrza Lubniewicz dnia 1 grudnia 2011w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej z siedzibą w Lubniewicach

Zarządzenie nr 44/2011
Burmistrza Lubniewic
z dnia 1 grudnia 2011


w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej z siedzibą w Lubniewicach

Na podstawie art. 8 ust. 3, ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 ze zm.), zarządzam
co następuje:
 
§1.
Powołuję Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną w Lubniewicach, zwaną dalej „Komisją”, w następującym składzie:
Sornat Roman – Przewodniczący Komisji
Jagiełło Lidia – Sekretarz Komisji
Mycka Roman- członek Komisji
Ropela Roman - członek Komisji
Cytryna Zofia - członek Komisji
           
§2
1. Siedzibą Komisji jest Urząd Miejski w Lubniewicach.
2. Komisja w uzasadnionych przypadkach może dokonywać wizji w terenie lub obradować poza siedzibą Urzędu.
3. Komisja pełni funkcję organu doradczego Burmistrza Lubniewic.
4. Komisja może  pełnić funkcję organu doradczego wójta/burmistrza/prezydenta innej gminy lub miasta w przypadku zawarcia porozumienia, o którym mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zm.).
         
§3
1. Szczegółowe zasady, organizację i tryb działania Komisji określa Regulamin Komisji stanowiący Załącznik nr 1 Zarządzenia.
2. Obsługę organizacyjno-techniczną zapewnia Referat zamówień publicznych, inwestycji
i budownictwa.
3. Wydatki związane z działalnością Komisji pokrywane są z budżetu Gminy Lubniewice.
4. W przypadku powierzenia Komisji funkcji organu doradczego innej gminy/miasta koszty
działania Komisji pokrywa gmina/miasto na rzecz której/którego Komisja działa, na zasadach określonych w porozumieniu, o którym mowa §2 pkt 3 niniejszego regulaminu.
 
§4
Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Lubniewic.
 
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
§6
Traci moc Zarządzenie Burmistrza Nr 25/2011 z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej .
 


Załącznik nr 1 do zarządzenia (42kB) word

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (12 stycznia 2012, 08:17:23)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (12 stycznia 2012, 08:18:47)
Zmieniono: Modyfikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2041