Zarządzenie nr 43/2011Burmistrza Lubniewicz dnia 10 listopada 2011w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Lubniewic Nr 19/2011 z dnia 10 czerwca 2011 r. dotyczącego Regulaminu amatorskiego połowu ryb na jeziorze Lubiąż Gminy Lubniewice

Zarządzenie nr 43/2011
Burmistrza Lubniewic
z dnia 10 listopada 2011


w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Lubniewic Nr 19/2011 z dnia 10 czerwca 2011 r. dotyczącego Regulaminu amatorskiego połowu ryb na jeziorze Lubiąż Gminy Lubniewice

Na podst. art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2000 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
 
 
zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1
Zmienia się w załączniku Nr 1 rozdział VIII pkt  2 zarządzenia Burmistrza Nr 19/2011 z dnia 10 czerwca 2011 r. zmieniony zarządzeniem Nr 41/2011 z dnia 31 października 2011 w taki sposób, iż zapis „Zakaz wędkowania na martwą i żywą rybkę oraz spinning od 10 listopada do 30 kwietnia”
otrzymuje brzmienie:
„Zakaz wędkowania na martwą i żywą rybkę oraz spinning od 30 listopada do 30 kwietnia”
 
 
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu zamówień publicznych, inwestycji i budownictwa Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.
 
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (12 stycznia 2012, 08:11:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2314