NULL string(0) ""

Uchwała nr III/10/2010Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 15 grudnia 2010w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Gminnego Przedszkola w Lubniewicach w celu przekształcenia w jednostkę budżetową – Samorządowe Przedszkole w LubniewicachNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 11, art. 16 ust. 1, ust. 3, ust. 5 i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), art. 87 ust. 1 pkt 2 i art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające Ustawę o Finansach Publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1241), art. 12 ust.1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3, art. 26 ust. 4, art. 45 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.), art. 79 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III/10/2010
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 15 grudnia 2010


w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Gminnego Przedszkola w Lubniewicach w celu przekształcenia w jednostkę budżetową – Samorządowe Przedszkole w Lubniewicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 11, art. 16 ust. 1, ust. 3, ust. 5 i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), art. 87 ust. 1 pkt 2 i art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające Ustawę o Finansach Publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1241), art. 12 ust.1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3, art. 26 ust. 4, art. 45 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.), art. 79 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), uchwala się, co następuje:


§ 1
1. Z dniem 31 grudnia 2010 r. likwiduje się Gminne Przedszkole w Lubniewicach w celu przekształcenia w jednostkę budżetową o nazwie Samorządowe Przedszkole w Lubniewicach. 
2. Z dniem 1 stycznia 2011r. tworzy się jednostkę budżetową o nazwie Samorządowe Przedszkole w Lubniewicach w celu realizacji zadań likwidowanego Gminnego Przedszkola w Lubniewicach.

§ 2
1. Na likwidatora zakładu budżetowego wyznacza się dyrektora przedszkola. 
2. Czynności likwidacyjne obejmują: 
1)przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustalenie stanu środków obrotowych i majątku trwałego znajdującego się w użytkowaniu zakładu budżetowego, 
2)zamknięcie rachunków bankowych i ksiąg rachunkowych zakładu budżetowego, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, 
3)sporządzenie sprawozdań i bilansu zamknięcia  zakładu budżetowego, 
4)zakończenie likwidacji następuje wg stanu się na dzień 31.12.2010 r. 

§ 3
1. Za dzień likwidacji zakładu budżetowego, o którym mowa w § 1 ust. 2 ustala się 31 grudnia 2010 r. 

§ 4 
1. Nowo utworzona jednostka budżetowa kontynuuje zadania zlikwidowanego zakładu budżetowego. 
2. Z dniem 1 stycznia 2011 r. mienie zlikwidowanego zakładu budżetowego staje się mieniem  jednostki budżetowej. 
3. Z dniem 1 stycznia 2011 r. należności i zobowiązania zlikwidowanego zakładu budżetowego, według stanu na dzień zakończenia likwidacji przejmuje nowo utworzona jednostka budżetowa. 
4. Przejęcie następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 
5. Bilans zamknięcia zlikwidowanego zakładu budżetowego jest bilansem otwarcia nowo utworzonej jednostki budżetowej. 
6. Przedszkole publiczne jako jednostka budżetowa prowadzona przez Gminę Lubniewice prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych. 
7. Zakres działania oraz zasady funkcjonowania nowo utworzonej jednostki budżetowej – przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Lubniewice określa ich statut. 
8. Zobowiązuje się Radę Pedagogiczną przedszkola do dostosowania statutu przedszkola do postanowień niniejszej uchwały w terminie do 31 marca 2011 r. 
9. Pracownicy zlikwidowanego zakładu budżetowego stają się pracownikami nowo powstałej jednostki budżetowej , zachowując dotychczasowe warunki pracy i płacy. 

§ 5
1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic. 

§ 6
1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2011.9.254 z dnia 2011-01-26

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (11 stycznia 2012, 13:21:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3027