Strona główna  >  Uchwały  >  2014

Uchwała nr III/16/2014
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30 grudnia 2014


uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. d, i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) art. 211, art. 212 ust 1 pkt. 1,2,3,4,5,6,8,9, ust.2, art. 214, art. 215, art. 217 ust.1, art. 222, art. 235, art.236,art.237, ust.1,ust.2 pkt.1, art.242, art. 258 ust.1.pkt.1,2,3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1. 
Określa się dochody budżetu w łącznej kwocie 12.503.542,51 zł, z tego:
1. dochody bieżące w kwocie 11.191.942,51 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych- 988.137,51 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 1.311.600,00zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - 1.011.600,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
1. Określa się wydatki  budżetu w łącznej kwocie  12.114.670,51 zł, z tego:
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 10.557.959,61zł w tym:
1)  wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 7.182.169,24 zł, z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4.335.040,35 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 2.847.128,89 zł;
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 904.311,00 zł,
3)  wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.312.341,86 zł,
4) wydatki  na programy  finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 988.137,51 zł
5) wydatki na obsługę długu publicznego – 171.000,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na  kwotę 1.556.710,90 zł w tym:
1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne-1.556.710,90 zł, w  tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 -1.011.600,00 zł
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.
1. Określa się nadwyżkę w wysokości 388.872,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę  kredytów długoterminowych.
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości  18.628,00 zł,
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości  407.500,00 zł.
4. Przychody i  rozchody określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.
Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
1.  Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 800.000,00 zł,
 
§ 5.
1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 30.000,00 zł.          
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 31.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
 
§ 6. 
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 7.
Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
      
§ 8.
Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1.  dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 75.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 70.000,00 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 5.000,00 zł.
2. dochody i wydatki  związane z realizacją  zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych ustawami jak w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 9.
Określa się dochody związane z gromadzeniem  środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 20.000,00 zł.
 
§ 10.
Określa  się plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie  z załącznikiem nr  6 do niniejszej uchwały.
 
§ 11.
Upoważnia się Burmistrza do:
1.  zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu  do wysokości 800.000,00 zł,
2. dokonywania zmian:
1) w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
2) w planie wydatków majątkowych w ramach działu,
3) w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zwiększeniem lub zmniejszeniem) w zakresie wydatków bieżących w ramach działu,
4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach  następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok  budżetowy na łączną kwotę do  400.000 zł,
5) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego za wyjątkiem wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i wydatków majątkowych,
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku w innych bankach,
7) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 1.000.000zł,
8) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do łącznej kwoty 400.000 zł.
 
§ 12.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
§ 13.
Uchwała wchodzi w życie   z dniem 01 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


Załącznik nr 1 do uchwały (41kB) pdf

Załącznik nr 2 do uchwały (85kB) pdf

Załącznik nr 3 do uchwały (36kB) pdf

Załącznik nr 4 do uchwały (49kB) pdf

Załącznik nr 5 do uchwały (40kB) pdf

Załącznik nr 6 do uchwały (45kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2015.53 z dnia 2015-01-08

Opublikował: Waldemar Gatzka (13 stycznia 2015, 09:30:54)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (16 lutego 2018, 13:55:10)
Zmieniono: Dz. U.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 405

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij