NULL string(0) ""

Uchwała nr III/9/2010Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 15 grudnia 2010w sprawie: Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w LubniewicachNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9, lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III/9/2010
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 15 grudnia 2010


w sprawie: Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9, lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami) uchwala się, co następuje:


§ 1
Nadaje się Statut Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Lubniewicach  Nr IX/71/2003 z dnia 29.10.2003 r. w sprawie Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach (43kB) word

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2011.9.253 z dnia 2011-01-26

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (11 stycznia 2012, 13:09:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1997