NULL string(0) ""

Uchwała nr III/8/2010Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 15 grudnia 2010w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacjiNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III/8/2010
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 15 grudnia 2010


w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1
Określa się sposób konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm. )  projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, a w szczególności programów współpracy, zwanych dalej „organizacjami pożytku publicznego”.
 
§ 2
Prawo udziału w konsultacjach mają organizacje pożytku publicznego, mające swoją siedzibę na terenie gminy LUBNIEWICE.
 
§ 3
1. Konsultacje zarządza Burmistrz Lubniewic, określając: 
1) przedmiot konsultacji;
2) formę konsultacji;
3) termin konsultacji;
4) miejsce konsultacji.
 
2. Informację o zarządzeniu konsultacji w formie komunikatu oraz projekt aktu prawa miejscowego będącego przedmiotem konsultacji, zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem www.bip.lubniewice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.
 
§ 4
Konsultacje mogą być przeprowadzone w jednej z niżej wskazanych form: 
1) spotkania;
2) wyrażenia pisemnej opinii i złożenia uwag do projektów.
 
§ 5
1. Spotkanie na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem zwołuje pisemnie Burmistrz Lubniewic. Do zaproszenia załącza się porządek spotkania oraz projekt aktu będącego przedmiotem konsultacji.
2. Obradom konsultacji przewodniczy Burmistrz Lubniewic lub osoba przez niego upoważniona. 
3.  Ustalenia poczynione na spotkaniu muszą być odnotowane w protokole ze spotkania. 
4.  Protokół podpisuje protokolant i przewodniczący konsultacji. 
5.  Kopie protokołu przekazuje się w ciągu 3 dni podmiotom, które brały udział w spotkaniu.
6.  Biorący udział w konsultacjach mogą wnieść na piśmie uwagi do protokółu w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania.
 
§ 6
W przypadku konsultacji, prowadzonych w formie, o której mowa w § 4 pkt. 2, Burmistrz Lubniewic przesyła zainteresowanym organizacjom pożytku publicznego formularz wraz z projektem aktu prawa miejscowego, wyznaczając termin złożenia opinii i uwag.
 
§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 8
Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2011.9.252 z dnia 2011-01-26

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (11 stycznia 2012, 12:56:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3271