Strona główna  >  Uchwały  >  2014

Uchwała nr III/20/2014
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30 grudnia 2014


w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lubniewice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami) oraz art. 21 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubniewice.

Rozdział 1
Postanowienia wstępne.

§ 1. Niniejsza uchwała reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubniewice.
 
§ 2. Mieszkaniowym zasobem gminy gospodaruje Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach, a  w budynkach, w których lokale stanowią własność także innych osób – osoba fizyczna lub prawna wybrana przez wspólnotę mieszkaniową.
 
§ 3. Gmina Lubniewice wynajmuje lokale osobom, które spełniają kryteria wymienione w § 4 i § 5, jeżeli wnioskujące osoby, ich małżonkowie, ani żadna z osób wspólnie z nimi prowadząca gospodarstwo domowe nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.

Rozdział 2
Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lub w podnajem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca zastosowanie obniżek czynszu.

§ 4. Określa się wysokość dochodu uzasadniającą oddanie w najem lub podnajem lokalu na czas nieoznaczony:
1) w gospodarstwie jednoosobowym, jeżeli średni miesięczny dochód w okresie 3 miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku, nie przekracza 160% najniższej emerytury, ogłoszonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości obowiązującej w dniu złożenia wniosku, zwanej w dalszej treści uchwały „najniższą emeryturą”;
2) w gospodarstwie wieloosobowym, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku, nie przekracza 110% najniższej emerytury.

§ 5. Określa się wysokość dochodu uzasadniającą oddanie w najem lub podnajem lokalu socjalnego:
1) w gospodarstwie jednoosobowym, jeżeli średni miesięczny dochód w okresie 3 miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku, nie przekracza 80% najniższej emerytury;
2) w gospodarstwie wieloosobowym, jeżeli średni dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku, nie przekracza 55% najniższej emerytury.
 
§ 6. Przez dochód należy rozumieć dochód określony ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych.

§ 7. Stawki czynszu ustalone przez Burmistrza Lubniewic, na wniosek najemcy mogą być obniżone w przypadku gdy dochody miesięczne przypadające na członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekraczają:
1) w przypadku najmu lub podnajmu lokalu na czas nieoznaczony:
a) 120% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
b) 70% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym;
2) W przypadku najmu lub podnajmu lokalu socjalnego:
a) 60% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
b) 35% w gospodarstwie wieloosobowym.
 
Rozdział 3
Warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy.

§ 8. 1. Za warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy uważa się:
a) zamieszkiwanie w lokalu, w którym powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy jest mniejsza niż 5 m2 w gospodarstwie wieloosobowym i 10 m2 w gospodarstwie jednoosobowym,
b) zamieszkiwanie w lokalu nie nadającym się na stały pobyt ludzi (wg opinii właściwego nadzoru budowlanego)
2. Warunki zamieszkiwania określone w ust. 1 nie muszą być spełnione łącznie.
 
Rozdział 4
Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego.

§ 9. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony przysługuje osobom, które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i spełniają jeden z poniższych warunków:
1) posiadają tytuł prawny do lokalu w budynku przeznaczonym do rozbiórki lub remontu kapitalnego,
2) są pozbawione lokalu w wyniku klęsk żywiołowych lub zdarzeń losowych,
3) opuściły dom dziecka lub inne tego rodzaju placówki opiekuńczo – wychowawcze, w związku z uzyskaniem pełnoletniości, a trafiły do niego z terenu gminy Lubniewice, i spełniają kryteria określone w § 4.
 
§ 10. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na czas oznaczony przysługuje osobom, które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i spełniają jeden z poniższych warunków:
1) posiadają orzeczone przez sąd uprawnienie do otrzymania lokalu socjalnego,
2) opuściły dom dziecka lub inne tego rodzaju placówki opiekuńczo – wychowawcze, w związku z uzyskaniem pełnoletniości, a trafiły do niego z terenu gminy Lubniewice, i spełniają kryteria określone w § 5.
 
Rozdział 5
Warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy  oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach.

§ 11. Lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu mogą być przedmiotem zamiany:
1) na wolny lokal mieszkalny dostarczony przez Gminę, w przypadku, gdy najemca ubiega się o zamianę na lokal o mniejszym metrażu lub powierzchnia lokalu, która jest niewspółmierna do potrzeb mieszkaniowych i sytuacji mieszkalnej wnioskodawcy,
2) wzajemnej pomiędzy najemcami lokali na wyłączny ich wniosek, gdy przemawiają za tym ich warunki społeczno – ekonomiczne,
3) z budynku przeznaczonego do rozbiórki, remontu lub modernizacji, w związku ze stwierdzeniem przez organ nadzoru budowlanego zagrożenia bezpieczeństwa dla życia lub zdrowia.
 
§ 12. Zamiana lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy wymaga zgody Burmistrza Lubniewic.

§ 13. 1. Warunkiem uzyskania zgody jest spełnienie łącznie następujących warunków:
1) niezaleganie z opłatami czynszowymi - zamiana może być dokonana dopiero po spłaceniu zadłużenia. Dopuszcza się wyrażenie zgody na zamianę lokali pomiędzy najemcami w przypadku, jeżeli najemca zawarł z wynajmującym ugodę o rozłożeniu na raty spłaty zadłużenia z tytułu najmu lokalu i wywiązuje się z postanowień ugody,
2) zamiana nie spowoduje pogorszenia warunków mieszkaniowych osób w lokalach objętych zamianą, tj. w żadnym z lokali mieszkalnych nie może przypadać na 1 członka gospodarstwa domowego mniej niż 5 m2 powierzchni łącznej pokoi.
2. Zamiana następuje przez rozwiązanie dotychczas obowiązujących umów najmu, podpisanie protokołów zdawczo-odbiorczych, zawarcie nowych umów najmu na wskazane we wniosku o zamianę lokale i przejęcie ich protokołem zdawczo-odbiorczym.
 
§ 14. Gmina może zaproponować zamianę lokalu w przypadku gdy:
1. Najemca nie przestrzega warunków umowy,
2. Najemca posiada zaległości w opłatach za używanie lokalu,
3. Dotychczas zajmowany przez najemcę lokal usytuowany jest w budynku wspólnoty, w którym pozostał nie więcej niż jeden lokal gminny.
 
§ 15. Na wniosek najemcy Gmina może dokonać zamiany na inny lokal o mniejszej powierzchni użytkowej gdy:
1. Dotychczas zajmowany lokal nie kwalifikuje najemcy do otrzymania dodatku mieszkaniowego ze względu na ponadnormatywną powierzchnię, 
2. Najemca lub członek gospodarstwa domowego najemcy jest osobą niepełnosprawną, niezdolną do samodzielnego poruszania się, a zajmowany lokal nie jest dostosowany do potrzeb takich osób.

Rozdział 6
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej.
 
§ 16. 1. Wnioski osób ubiegających się o przydział lokalu mieszkalnego lub socjalnego składane są przez Wnioskodawcę w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach w terminach do 30 maja oraz do 30 listopada danego roku. Wnioski złożone po tych terminach będą rozpatrywane w następnym półroczu tworzenia listy osób oczekujących na przydział lokalu.
2. Osoba ubiegająca się o najem lokalu mieszkalnego jest zobowiązana do złożenia pisemnego wniosku o przydział mieszkania. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie wyłączenia budynku z użytkowania na podstawie decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zdarzeń losowych, wniosek złożony po terminie, o którym mowa w ust. 1, zostanie niezwłocznie rozpatrzony przez Komisję Mieszkaniową wspólnie z właściwą Komórką Organizacyjną Urzędu Miejskiego w Lubniewicach i przedstawiony do zatwierdzenia Burmistrzowi Lubniewic.
4. Wnioskodawca jest zobowiązany do uzupełnienia wniosku w przypadku, gdy dane w nim zawarte zmieniły się i mają wpływ na jego realizację.
 
§ 17. 1. Wniosek o przydział lokalu jest weryfikowany przez pracownika merytorycznego w oparciu o kryteria określone w niniejszej uchwale.
2. Wniosek niespełniający kryteriów określonych w niniejszej uchwale nie jest rejestrowany w projekcie listy osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego/socjalnego, a Wnioskodawca jest informowany o tym w formie pisemnej.
3. Pracownik merytoryczny dwa razy w roku w miesiącach następujących po terminach określonych w § 16 ust. 1 sporządza projekt listy osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego/socjalnego.
4. Projekt listy kierowany jest do Komisji Mieszkaniowej celem jej zweryfikowania i zaopiniowania.
5. Projekt listy weryfikuje i zatwierdza Burmistrz Lubniewic.
6. Zatwierdzona lista oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego/socjalnego podawana jest do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej.
7. Osobom, które nie zostały ujęte na liście osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego/socjalnego przysługuje prawo wniesienia odwołania do Burmistrza Lubniewic w terminie 30 dni od podania listy do publicznej wiadomości. Po tym terminie odwołania nie będą uwzględniane.
8. Lista osób oczekujących zawiera wykaz osób w kolejności alfabetycznej. Pozycja na liście nie warunkuje kolejności przyznania lokalu mieszkalnego/socjalnego.
9. Na każdym etapie załatwiania sprawy najmu lokalu Burmistrz Lubniewic może skreślić osobę z listy osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego lub socjalnego, jeżeli:
1) dane zawarte we wniosku o najem lokalu okażą się nieprawdziwe,
2) wnioskodawca przestaje spełniać kryteria i warunki do ubiegania się o najem lokalu z zasobu mieszkaniowego gminy.
10. O skreśleniu z listy wnioskodawca jest informowany w formie pisemnej.
 
§ 18. 1. Realizacja przydziału lokalu mieszkalnego/socjalnego osobom z listy oczekujących polega na złożeniu Wnioskodawcy propozycji przydziału lokalu. Propozycja taka jest składana w momencie pozyskania przez Gminę lokalu mieszkalnego.
2. Umieszczenie danej osoby na liście nie stanowi zobowiązania Gminy Lubniewice do zawarcia z nią umowy najmu lokalu mieszkalnego/socjalnego.

§ 19. 1. Społeczną kontrolę nad trybem rozpatrywania i opiniowania wniosków o najem lokali sprawuje Społeczna Komisja Mieszkaniowa, zwana dalej Komisją Mieszkaniową, powołana przez Radę Miejską w Lubniewicach.
2. Rada Miejska w Lubniewicach zatwierdza Regulamin pracy Komisji Mieszkaniowej.
 
Rozdział 7
Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy.
 
§ 20. W sytuacji trwałego opuszczenia lokalu mieszkalnego przez głównego najemcę, wynajmujący może zawrzeć umowę najmu z osobami wymienionymi w art. 691 § 1 Kodeksu cywilnego, które pozostały w lokalu po wyprowadzeniu się głównego najemcy i spełniają niżej wymienione warunki:
1) żaden z członków rodziny ubiegającej się o zawarcie umowy najmu nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu lub innej nieruchomości zabudowanej,
2) okres wspólnego stałego zamieszkiwania z głównym najemcą i uczestniczenia w kosztach utrzymania mieszkania nie był krótszy niż 5 lat,
3) nie mają możliwości samodzielnego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych,
4) utrzymują mieszkanie w należytym stanie.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli:
1) najemca opuszczający mieszkanie ma możliwość zabrania ze sobą osoby wspólnie z nim zamieszkujące,
2) przeprowadził się do lokalu lub domu, do którego uzyskał tytuł prawny.
 
§ 21. W razie śmierci głównego najemcy pozostałe w lokalu osoby, które nie wstąpiły w stosunek najmu po śmierci głównego najemcy w trybie art. 691 § 1 k. c., mogą ubiegać się o zawarcie umowy najmu lokalu, jeżeli: 
1) zamieszkiwały wspólnie z najemcą przez okres co najmniej 5 lat poprzedzających datę śmierci najemcy,
2) nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu, lub innej nieruchomości zabudowanej,
3) nie mają możliwości samodzielnego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych.
 
§ 22. 1. W przypadku niespełnienia warunków określonych w § 20 i § 21, osoby takie powinny opuścić i opróżnić lokal w ciągu 3 miesięcy od czasu opuszczenia go przez najemcę lub jego śmierci. 
2. Do czasu opróżnienia lokalu osoby te płacą właścicielowi lokalu odszkodowanie w wysokości w jakiej najemca opłacałby czynsz, w terminach ustalonych dla płatności czynszu.
3. W razie bezskutecznego upływu terminu określonego w ust. 1, Gmina może wytoczyć powództwo o opróżnienie lokalu. 
 
Rozdział 8
Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80m2.

§23. 1. Lokale o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 mogą być oddawane w najem osobom wpisanym na listę osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony, a gospodarstwo domowe tych osób tworzy co najmniej 7 członków.
2. W przypadku braku osób, o których mowa w ust. 1 wynajem lokalu o powierzchni użytkowej powyżej 80 m2 następuje ze 100% zwyżką czynszu.

Rozdział 9
Postanowienia końcowe.

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


Załącznik nr 1 do uchwały (wersja word) (18kB) word

Załącznik nr 1 do uchwały (wersja pdf) (47kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2015.50 z dnia 2015-01-08

Opublikował: Waldemar Gatzka (31 grudnia 2014, 09:52:14)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (16 lutego 2018, 13:56:14)
Zmieniono: Dz. U.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 485

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij