NULL string(0) ""

Uchwała nr III/7/2010Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 15 grudnia 2010w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2010 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1,2, art. 235 ,art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych Dz. U. Nr 157 poz. 1240) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III/7/2010
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 15 grudnia 2010


w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1,2, art. 235 ,art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych Dz. U. Nr 157 poz. 1240) uchwala się, co następuje:


§ 1
Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 1.273 zł  w tym:
1) dochody bieżące o kwotę 1.273 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę  50.305 zł, w tym zwiększa się:
1) wydatki bieżące o kwotę 45.030 zł,
2) wydatki majątkowe o kwotę 5.275 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 3
Zmniejsza  się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę  49.032 zł, w tym zmniejsza  się:
1) wydatki majątkowe o kwotę 49.032 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji przez rozplakatowanie.
 
Załącznik Nr 1 do uchwały (19kB) excel

Załącznik nr 2 do uchwały (23kB) excel

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (11 stycznia 2012, 12:27:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1785