NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXVIII/266/2013Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 28 listopada 2013w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok. Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013r. poz. 594 z późn. zm) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr XXXVIII/266/2013
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 28 listopada 2013


w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013r. poz. 594 z późn. zm) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§1.
Przyjmuje się Roczny program współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§2.
Traci moc Uchwała Nr XXI/157/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22.11.2012 Nr IV/16/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok

§3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014.

Załącznik nr 1 do uchwały (349kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2013.2556 z dnia 2013-12-03

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (1 kwietnia 2014, 10:29:27)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (16 lutego 2018, 13:16:16)
Zmieniono: Dz. U.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1264