NULL string(0) ""

Uchwała nr XII/75/2011Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 30 listopada 2011w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej obowiązującej na terenie Gminy Lubniewice.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 98 ust. 1 i art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), uchwala, co następuje:

Uchwała nr XII/75/2011
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30 listopada 2011


w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej obowiązującej na terenie Gminy Lubniewice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 98 ust. 1 i art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), uchwala, co następuje:


§1
Ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania wieczystego tego prawa w wysokości 1% różnicy wartości nieruchomościami sprzed i po dokonaniu podziału.

§2
Ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej w wysokości 1% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu.

§3
Uchyla się uchwałę Rady Miejskiej w Lubniewicach Nr XII/97/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie stawek procentowych opłat adiacenckich obowiązujących na terenie Gminy Lubniewice.

§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
2012.47 z dnia 2012-01-13

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (18 lutego 2014, 08:19:42)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (18 lutego 2014, 08:39:57)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1222