NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXIX/278/2013Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 27 grudnia 2013w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2014 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. d, i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) art. 211, art. 212 ust 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, ust.2, art. 214, art. 215, art. 217 ust.1, art. 222, art. 235, art.236,art.237, ust.1,ust.2 pkt.1, art.242, art. 258 ust.1.pkt.1,2,3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXIX/278/2013
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 27 grudnia 2013


w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. d, i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) art. 211, art. 212 ust 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, ust.2, art. 214, art. 215, art. 217 ust.1, art. 222, art. 235, art.236,art.237, ust.1,ust.2 pkt.1, art.242, art. 258 ust.1.pkt.1,2,3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1. 
Określa się dochody  w łącznej kwocie 10.771.970 zł, z tego:
1. dochody bieżące w kwocie 10.271.970 zł,
2. dochody  majątkowe w kwocie 500.000 zł, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3  w kwocie  200.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.
1. Określa się wydatki w łącznej kwocie  10.338.415 zł, z tego :
1) wydatki bieżące w kwocie 9.883.645,70 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 454.769,30zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej  uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 9.883.645,70zł, w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 7.374.852,70zł, z czego:
a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4.327.674,14 zł;
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych -3.047.178,56 zł;
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące –938.961zł;
3)  wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.370.832 zł;
4) wydatki na obsługę długu publicznego – 199.000 zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na  kwotę 454.769,30 zł w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 454.769,30 zł; jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.
1. Określa się nadwyżkę w wysokości 433.555 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę  kredytu długoterminowego – 287.500 zł oraz spłatę pożyczki z BGK-146.055 zł
2. Określa się łączna kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 53.945 zł,
3.Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 487.500zł.
4. Przychody i  rozchody określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 4.
Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz   emitowanych papierów wartościowych na:
1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 400.000 zł,

§ 5.
1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 10.500zł.                
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 29.500 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. 
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zawiera   załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.
Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie  z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.         

§ 8.
Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1. dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 55.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 50.000zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 5.000zł.
2. dochody i wydatki  związane z realizacją  zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych ustawami jak w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 9.
Określa się dochody związane z gromadzeniem  środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 8.000zł.

§ 10.
Określa  się plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie  z załącznikiem nr  6 do niniejszej uchwały.
  
§ 11.
Upoważnia się Burmistrza do:
1. zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu  do wysokości 400.000 zł,
2. dokonywania zmian:
1) w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
2) w planie wydatków majątkowych w ramach działu,
3) w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub  zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zwiększeniem lub  zmniejszeniem) w zakresie wydatków bieżących w ramach działu,
4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach  następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i  z których  wynikają płatności wykraczające poza rok  budżetowy na łączną kwotę do  400.000 zł,
5) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego za wyjątkiem wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i wydatków majątkowych
6)  lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku w innych bankach,
7) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 1.000.000zł,
8) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do łącznej kwoty 400.000 zł.
 
§ 12.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
§ 13.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 

Załącznik nr 1 do uchwały (267kB) pdf

Załącznik nr 2 do uchwały (178kB) pdf

Załącznik nr 3 do uchwały (189kB) pdf

Załącznik nr 4 do uchwały (225kB) pdf

Załącznik nr 5 do uchwały (198kB) pdf

Załącznik nr 6 do uchwały (207kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2014.33 z dnia 2014-01-03

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (2 stycznia 2014, 12:44:44)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (16 lutego 2018, 13:17:59)
Zmieniono: Dz. U.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1404