Uchwała nr XL/282/2013Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 31 grudnia 2013zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/271/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594) i art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1399), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr XL/282/2013
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 31 grudnia 2013


zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/271/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594) i art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1399), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§1
W uchwale Nr XXXIX/271/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów:
1) § 11 otrzymuje brzmienie: Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie od 1 lutego 2014r.
 
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2014r.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2014.16 z dnia 2014-01-03

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (2 stycznia 2014, 12:10:43)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (16 lutego 2018, 13:41:22)
Zmieniono: Dz. U.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1225