NULL string(0) ""

Uchwała nr XL/281/2013Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 31 grudnia 2013zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/270/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubniewice.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594) i art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1399), po uzyskaniu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr XL/281/2013
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 31 grudnia 2013


zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/270/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubniewice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594) i art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1399), po uzyskaniu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§1
W uchwale Nr XXXIX/270/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubniewice wprowadza się zmiany:
1) § 35 otrzymuje brzmienie: uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie od 1 lutego 2014 roku.
 
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2014 r.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2014.15 z dnia 2014-01-03

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (2 stycznia 2014, 12:09:04)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (16 lutego 2018, 13:40:35)
Zmieniono: Dz. U.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1350