Uchwała nr XXXIX/276/2013Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 27 grudnia 2013w sprawie zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), art. 211,art. 212 ust.1 pkt 1,2,8 art. 214 pkt 1,3 art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r.poz 885 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje;

Uchwała nr XXXIX/276/2013
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 27 grudnia 2013


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), art. 211,art. 212 ust.1 pkt 1,2,8 art. 214 pkt 1,3 art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r.poz 885 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje;


§ 1.  Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o 39.098,87 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały w tym:
- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 67.098,87 zł
- zwiększa się dochody majątkowe o  kwotę 28.000,00 zł
 
§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o 39.098,87 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 38.018,87 zł
 - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwot 1.080,00 zł
 
§ 3. W uchwale Nr XXIII/173/12 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2013 § 8 ust.1 otrzymuje brzmienie: „§ 8.1. dochody z tytułu wydania zezwoleń  na  sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 53.961,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 50.961,00 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 3.000,00 zł”.
 
§ 4. Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIII/173/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2013 rok, „Dotacje udzielone w 2013r. z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom z poza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 5. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/173/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2013 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2013 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 6. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy  w wysokości 12.046.413,11 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 11.478.071,14 zł,
2) dochody majątkowe-568.341,97 zł
2. Po zmianach określa się łączną  kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 12.268.963,11 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 10.844.698,69 zł
2) wydatki majątkowe – 1.424.264,42 zł
 
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik nr 1 do uchwały (17kB) excel

Załącznik nr 2 do uchwały (23kB) excel

Załącznik nr 3 do uchwały (51kB) pdf

Załącznik nr 4 do uchwały (41kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (2 stycznia 2014, 11:58:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1105