Uchwała nr XXXIX/273/2013Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 27 grudnia 2013w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, oraz terminów i miejsca składania deklaracjiNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594), w związku z art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr XXXIX/273/2013
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 27 grudnia 2013


w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, oraz terminów i miejsca składania deklaracji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594), w związku z art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§1
Określa wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
 
§2
Deklaracja o której mowa w §1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach:
1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od nastąpienia zmiany.
3. W przypadku zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związanej w szczególności ze zmianą ilości odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości w roku lub zmianą rzeczywistych kosztów poniesionych przez gminę w roku ubiegłym za zagospodarowanie odebranych odpadów, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację, w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
    
§3
Traci moc uchwała Nr XXXVII/263/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, oraz terminów i miejsca składania deklaracji.
 
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic

Załącznik nr 1 do uchwały (72kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
2014.14 z dnia 2014-01-02

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (2 stycznia 2014, 11:24:31)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (2 stycznia 2014, 15:21:45)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1308