NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXIX/272/2013Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 27 grudnia 2013w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594), w związku z art. 6k ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr XXXIX/272/2013
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 27 grudnia 2013


w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594), w związku z art. 6k ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§1
Ustala się następujące miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
1. Stawkę podstawową w wysokości 17,00 zł w przypadku gdy odpady komunalne nie są gromadzone i odbierane w sposób selektywny,
2. Niższą stawkę opłaty w wysokości 7,00 zł w przypadku gdy odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób selektywny.

§2
Sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi z nieruchomości  zamieszkałych, określa odrębna uchwała Rady Miejskiej w Lubniewicach w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§3
Traci moc uchwała Nr XXXVII/261/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§5
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014r.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
2014.13 z dnia 2014-01-02

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (2 stycznia 2014, 11:13:28)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (2 stycznia 2014, 15:22:30)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1425