Uchwała nr XXXIX/271/2013Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 27 grudnia 2013w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 594) oraz art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXIX/271/2013
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 27 grudnia 2013


w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 594) oraz art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1
Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lubniewice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
§ 2
1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę, za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1) Wyposaża się nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz zapewnia się utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
2) Przy selektywnym zbieraniu odpadów w pojemniki na odpady komunalne:
a. zmieszane,
b. papier, tekturę, metal, tworzywo sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
c. szkło i  odpady opakowaniowe ze szkła – worki i/lub pojemniki
d. odpady ulegające biodegradacji.
3) W razie braku selektywnego zbierania odpadów – w pojemniki na odpady zmieszane.
 
§ 3
1. Gmina Lubniewice w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zapewni świadczenie usługi odbioru
i zagospodarowania odpadów od mieszkańców Gminy w następującym zakresie:
1) Odbioru odpadów komunalnych (zmieszanych) – w każdej ilości.
2) Odbioru papieru, tektury, metalu, tworzywa sztucznego, opakowań wielomateriałowych, szkła, odpadów opakowaniowych ze szkła, odpadów ulegających biodegradacji, odzieży i tekstylii z materiałów naturalnych, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, przeterminowanych leków, chemikalii, zużytych baterii, akumulatorów, zużytych opony, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlano – remontowych
i rozbiórkowych zebranych w sposób selektywny. – w każdej ilości.
 
§ 4
Odpady powstałe na nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubniewice, będą traktowane jako odpady niesegregowane (zmieszane).
 
§ 5
1. Odpady wymienione poniżej, a powstałe na nieruchomościach zamieszkałych będą odbierane bezpośrednio z tych nieruchomości, jeśli są to:
1) odpady zmieszane (nieselektywnie zbierane),
2) odpady selektywnie zbierane, takie jak:
a. papier i tektura, szkło i odpady opakowaniowe ze szkła (bezbarwne i kolorowe), tworzywo sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe,
b. ulegające biodegradacji i odpady zielone.
2. Odbieranie innych odpadów komunalnych selektywnie zbieranych, niewymienionych w ust. 1 odbywać się będzie w punkcie selektywnego ich zbierania, w szczególności dotyczy:
1) odpadów wielkogabarytowych i mebli,
2) odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych,
3) zużytych opon,
4) przeterminowanych leków,
5) chemikaliów (farby, rozpuszczalniki),
6) zużytych baterii i akumulatorów,
7) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
8) odzieży i tekstyliów z materiałów naturalnych.
 
§ 6
Mieszkańcy Gminy Lubniewice są zobowiązani we własnym zakresie dostarczyć odpady komunalne wymienione w § 5 ust. 2 pkt 2 do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
 
§ 7
1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych:
1) Odpady zmieszane:
a. zgromadzone w pojemnikach ustawionych na nieruchomościach zamieszkałych
w zabudowie jednorodzinnej  i zabudowie wielorodzinnej raz na dwa tygodnie, zgodnie z harmonogramem.
2) Odpady zbierane selektywnie:
a. papier, makulatura, tworzywo sztuczne, odpady metalowe, opakowania wielomateriałowe zgromadzone w pojemnikach ustawionych na nieruchomościach zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej raz na dwa tygodnie zgodnie z harmonogramem,
b. szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego będą gromadzone
w pojemnikach lub workach ustawionych na nieruchomościach zamieszkałych
w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej odbierane raz na miesiąc zgodnie
z harmonogramem.  
3) Odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone:
a. zgromadzone w pojemnikach ustawionych na nieruchomościach zamieszkałych
w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i wielorodzinnej raz na dwa tygodnie, zgodnie z harmonogramem,
b. w miesiącach tj.: czerwiec, lipiec, sierpień odpady biodegradowalne będą odbierane raz na tydzień zgodnie z harmonogramem.
4) Dopuszcza się gromadzenie odpadów ulegających biodegradacji w przydomowych kompostownikach, w sposób nie powodujący uciążliwości dla otoczenia.
 
§ 8
1. Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie przyjmował odpady od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 - 18.00, w sobotę od 7.00 - 15.00.
2. Właściciele nieruchomości mogą także dostarczyć do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpady zebrane selektywnie wymienione w § 5 ust 1 pkt 2 lit. a-b.
3. Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie przyjmuje odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych).
4. Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj lub ilość wskazują na to, że nie powstały one na nieruchomości  zamieszkałej.
5. Opłata uiszczana gminie za odpady komunalne, nie obejmuje kosztu transportu odpadów do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i innych miejsc proponowanych do przekazania odpadów.
 
§ 9
1. Traci moc uchwała Nr XXIX/210/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z 2013r., poz. 1206).
2. Traci moc uchwała Nr XXXI/225/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia z dnia 10 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/210/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z 2013r., poz. 1512).
 
§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 11
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie od 1 stycznia 2014r.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
2014.12 z dnia 2014-01-02

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (2 stycznia 2014, 11:03:29)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (2 stycznia 2014, 15:23:38)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1302