NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXIX/270/2013Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 27 grudnia 2013w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie LubniewiceNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie, Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co, następuje:

Uchwała nr XXXIX/270/2013
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 27 grudnia 2013


w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Lubniewice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie, Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co, następuje:


Rozdział 1
Postanowienia ogólne
 
§ 1
Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubniewice  w zakresie wynikającym z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity  Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.).
      
Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
 
§ 2
1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
2. Właściciel nieruchomości obowiązany jest do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych następujących frakcji odpadów:
1) papier i tektura,
2) metal i tworzywo sztuczne,
3) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe,
4) opakowania wielomateriałowe,
5) ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone,
6) odzież i tekstylia z materiałów naturalnych,
7) mebli i inne odpady wielkogabarytowe,
8) przeterminowane leki,
9) chemikalia (farby, rozpuszczalniki), 
10) zużyte baterie i akumulatory,
11) budowlano-remontowe i rozbiórkowe,
12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
13) zużyte opony.
3. Zmieszane odpady komunalne należy zbierać do pojemników o pojemnościach określonych w § 9 ust. 1 pkt. 2.
4. Odpady zbierane selektywnie tj.  papier, makulatura tworzywa sztuczne, odpady metalowe, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone należy zbierać do pojemników
o pojemnościach określonych w § 9 ust. 2.
4a. Szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego należy gromadzić w pojemnikach workach
o pojemnościach w § 9 ust. 2a pkt. 1 i 2.
5. Dopuszcza się gromadzenie odpadów ulegających biodegradacji i odpadów zielonych w przydomowych kompostownikach w sposób nie powodujący uciążliwości dla otoczenia.
6. Do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych należy dostarczyć:
1) odpady wielkogabarytowe w tym meble,
2)przeterminowane leki,
3) zużyte baterie, świetlówki i akumulatory,
4) zużyte opony,
5) odzież i tekstylia z materiałów naturalnych,
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
7. Odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, muszą zostać załadowane do odpowiedniego pojemnika przeznaczonego na tego typu odpady lub dostarczone do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Właściciel nieruchomości ma obowiązek odpowiednio wcześniej zamówić taki pojemnik u przedsiębiorcy. Odbieranie takich odpadów powinno odbywać się w zależności od potrzeb, po wcześniejszym uzgodnieniu
z podmiotem obsługującym Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych lub dostarczeniu przez właściciela nieruchomości do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 
8. Sposób pozbycia się odpadów komunalnych innych, niż wcześniej wymienione, właściciel nieruchomości uzgadnia z odbierającym odpady lub  z Gminnym Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
9. Odpady przeznaczone do składowania w  Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będą odbierane bezpośrednio od właściciela nieruchomości wg. podanego harmonogramu i przewożone do punktu zbiórki - z wyjątkiem odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych, które właściciel nieruchomości bez względu na miejsce zamieszkania będzie dostarczał do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
10. Opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed włożeniem do pojemnika.
11. Plastikowe odpady opakowaniowe posiadające zakrętki należy odkręcić i ponownie nakręcić po zgnieceniu, tak by zachowały zmniejszoną objętość.
 
§ 3
1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do:
1) Zagwarantowania bezkolizyjnego dojazdu do punktu ustawienia pojemników na odpady komunalne dla podmiotu odbierającego odpady.
2) Uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń części nieruchomości udostępnionych do użytku publicznego oraz z chodników przylegających bezpośrednio do nieruchomości,
z częstotliwością zapewniającą, codzienną czystość i brak śliskości, nie powodując zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów oraz nieutrudniające spływu wody do   kanalizacji deszczowej.
 
§ 4
Właściciel koni, bryczek i pojazdów konnych poruszających się po drogach publicznych na terenie gminy zobowiązani są do natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń po koniach.
 
§ 5
Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi są niedozwolone, z zastrzeżeniem § 6 i 7.
 
§ 6
Zezwala się na mycie pojazdów samochodowych na utwardzonym terenie nieruchomości nie służącym do użytku publicznego, pod warunkiem odprowadzania powstałych ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych, po uprzednim ich przejściu przez łapacz oleju i odstojnik. Odprowadzanie ścieków bezpośrednio do wód lub ziemi jest zabronione.
 
§ 7
Naprawa pojazdów samochodowych związana z ich bieżącą eksploatacją jest dozwolona poza warsztatami naprawczymi  na terenie nieruchomości, pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód lub ziemi oraz uciążliwości dla sąsiadów. Powstałe odpady powinny być gromadzone i usuwane zgodnie
z obowiązującymi przepisami.Dopuszczalne jest również, poza warsztatami, usuwanie awarii pojazdów powstałych podczas podróży.
 
§ 8
Inne odpady niż komunalne, powstające na nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej (np. budowlane, metalowe i inne) należy przekazywać podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru i postępować z nimi zgodnie z zasadami przewidzianymi w odrębnych przepisach. Koszt wywozu i utylizacji tych odpadów obciąża prowadzącego działalność a w przypadku nie wywiązywania się przez niego z tego obowiązku – właścicieli nieruchomości.
 
Rozdział 3
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
 
§ 9
1. Pojemniki przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:
1) Kosze uliczne o pojemności od 10 l do 50 l.
2) Pojemniki na odpady niesegregowane w kolorze szarym, czarnym lub ciemnozielonym o pojemności 60 l, 80 l, 120 l, 240 l, 1100 l.
2. Odpady zbierane selektywnie tj.  papier, makulatura tworzywo sztuczne, odpady metalowe, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone gromadzone będą w   pojemnikach  
o pojemności 60 l, 80 l, 120 l, 240 l i 1100 l.
2a. Szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego będą gromadzone w pojemnikach lub   workach w kolorze zielonym o pojemności:
1) worki od 80 l do 120 l
2) pojemniki 120 l, 240 l, 1100 l
3. Kontenery o pojemności od 1,1 m3 do 36 m3 stanowiące wyposażenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki.
 
§ 10
Ustala się we wszystkich rodzajach zabudowy minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów:
1. Niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeśli z takiego pojemnika korzysta:
1) Nie mniej niż dwie osoby - w rozmiarze 60 l.
2) Nie mniej niż 3 osoby i nie więcej niż 4 osoby - w rozmiarze 80 l.
3) Nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 7 osób - w rozmiarze 120 l.
4) Nie mniej niż 8 osób i nie więcej niż 12 osób - w rozmiarze 240 l.
2. Segregowanych odpadów komunalnych, jeśli z takiego pojemnika korzysta;
1) Nie mniej niż dwie osoby - w rozmiarze 60 l.
2) Nie mniej niż 3 osoby i nie więcej niż 4 osoby - w rozmiarze 80 l.
3) Nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 7 osób - w rozmiarze 120 l.
4) Nie mniej niż 8 osób i nie więcej niż 12 osób - w rozmiarze 240 l.
3. Dopuszcza się przy zachowaniu minimalnej pojemności stosowanie innych pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych, niż zostały określone w ust. 1 i ust. 2.
4. W przypadku korzystania z pojemników, większej ilości osób niż określono w  ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 4 przyjmuje się minimalną pojemność pojemników w ten sposób, że na każdą kolejną osobę należy zwiększyć pojemność o wartość 20 litrów.
 
§ 11
Ustala się warunki utrzymania pojemników:
1. W zakresie stanu sanitarnego:
1) Pojemniki należy utrzymać w czystości zarówno zewnętrznej jak i wewnętrznej, tak aby nie powodowały emisji uciążliwych zapachów.
2. W zakresie stanu technicznego:
1) Pojemniki mają być kompletne i nieuszkodzone.
2) Pojemniki mają być wyposażone w pokrywę, koła do przemieszczania, specjalny uchwyt ułatwiający jego ciągnięcie i pchanie, uchwyty do mechanizmów załadowczych.
3. W zakresie stanu porządkowego:
1) Pojemniki nie mogą być przepełnione, co mogłoby prowadzić do wysypywania się odpadów poza pojemnik.
 
§ 12
Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny odpadów komunalnych na terenie nieruchomości dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy;
1. Dla szkół i przedszkoli - 3 l na każde dziecko i pracownika.
2. Dla lokali handlowych - 50 l na każde 10m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na lokal.
3. Dla punktów handlowych poza lokalem - 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na punkt.
4. Dla lokali gastronomicznych - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tak zwanych ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu.
5. Dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych
i socjalnych - pojemnik o pojemności 120 l na każdych 10 pracowników.
6. Dla zakładów świadczących usługi zdrowotne 50 l na każde 10m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na lokal.
7. Dla hoteli, pensjonatów, ośrodków wypoczynkowych, pół campingowych i tym podobnych - 20 l na jedno miejsce.
8. Dla ogródków działkowych - 240 l na każdą działkę w okresie sezonu to jest od 1 marca do 31 października każdego roku, i 120 l poza tym okresem.
9. W przypadku lokali, w których prowadzony jest handel artykułami spożywczymi oraz lokali gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz w pobliżu wejścia dla klientów lokalu, co najmniej jednego pojemnika 80 l na odpady.
Dla punktów usługowych wypożyczania pływającego sprzętu wodnego co najmniej dwa pojemniki 120 l w sezonie świadczenia usługi. Pojemność powinna być dostosowana do potrzeb.      
 
§ 13
Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności: drogach publicznych, chodnikach, drogach wewnętrznych, parkach, placach, przystankach, odpady komunalne należy gromadzić w kosze uliczne o pojemności od 20l do 50l, usytuowane w odległościach nie rzadziej niż 50m.
 
§ 14
Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego do odbioru odpadów bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości. Dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach, po wcześniejszym uzgodnieniu właściciela nieruchomości z podmiotem odbierającym odpady.
 
§ 16
Na terenie gminy zabrania się:
1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne odpadów innych niż odpady komunalne, a także gromadzenia śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu oraz innych mogących uszkodzić pojemnik.
2. Do pojemników i/lub worków na opakowania szklane zabrania się wrzucać:
1) ceramiki,
2) luster,
3) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości,
4) szkła budowlanego (szyb okiennych, szkła zbrojonego),
5) szyb samochodowych.
3. Do pojemników na opakowania z tworzyw sztucznych, papier, tekturę, opakowań z metali i opakowań wielomateriałowych zabrania się wrzucać:
1) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii,
2) opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach,
3) opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych,
4) opakowań z zawartością,
5) kalki technicznej,
6) prospektów foliowych i lakierowanych katalogów.
4. Odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe.
5. Gromadzenia w pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych odpadów innych niż zgodne z jego przeznaczeniem (np. śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, leków, substancji toksycznych, żużla, rozpuszczalników itp. oraz odpadów innych niż komunalne, pochodzących z działalności gospodarczej).
6. Wrzucania do przydomowych kompostowników i pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji nie można wrzucać odpadów innych niż bioodpady i odpady zielone.
 
Rozdział 4
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
 
§ 17
Właściciele nieruchomości, którzy nie są podłączeni do sieci kanalizacyjnej, zobowiązani są do opróżniania zbiorników bezodpływowych za pośrednictwem podmiotu mającego do tego uprawnienia.Właściciele nieruchomości są zobowiązani do udokumentowania, w formie umowy, korzystania z usług podmiotu uprawnionego w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.Właściciele nieruchomości zobowiązani są do opróżniania zbiorników bezodpływowych z taką częstotliwością aby nie doprowadzić do przelewania lub wydzielania odorów.
 
§ 18
1. Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w terminach wyznaczonych harmonogramem opracowanym przez uprawnionego przedsiębiorcę, przy czym:
1) Odpady zmieszane:
a. zgromadzone w pojemnikach ustawionych na nieruchomościach zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i zabudowie wielorodzinnej raz na dwa tygodnie,
b. zgromadzone w pojemnikach ustawionych na nieruchomościach niezamieszkałych co najmniej raz na dwa tygodnie.
2) Odpady zbierane selektywnie:
a. papier, makulatura, tworzywo sztuczne, odpady metalowe, opakowania wielomateriałowe zgromadzone w pojemnikach ustawionych na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej raz na dwa tygodnie,
b. szkło i odpady ze szkła bezbarwnego i kolorowego będą gromadzone w pojemnikach lub workach ustawionych na nieruchomościach zamieszkałych i nie zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej, odbierane raz na miesiąc.  
3) Odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone:
a. zgromadzone w pojemnikach ustawionych na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej raz na dwa tygodnie,
b. w miesiącach letnich tj.: czerwiec, lipiec, sierpień odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone będą odbierane raz na tydzień.
 
§ 19
Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego ustala się:
1. W zakresie zamiatania, odśnieżania, usuwania śliskości, błota w terminach gwarantujących codzienną czystość, porządek i brak śliskości.
2. W zakresie opróżniania koszy ulicznych:
1) W okresie od kwietnia do września - nie rzadziej niż raz na tydzień.
2) W okresie od października do marca - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je
z częstotliwością ustaloną z podmiotem uprawnionym,Właściciele punktów handlowych i usługowych zobowiązani są usuwać odpady codziennie.
 
§ 20
1. Właściciele sklepów, punktów gastronomicznych lub usługowych obowiązani są do ustawienia koszy ulicznych na śmieci przed użytkowanymi lokalami i zapewnienia ich opróżniania z częstotliwością zapobiegającą ich przepełnieniu, nie rzadziej jednak niż jeden raz w tygodniu.
2. Dopuszcza się wspólne ustawienie jednego kosza przez nie więcej niż trzech bezpośrednio sąsiadujących przedsiębiorców.
3. Pola campingowe, namiotowe, ośrodki wypoczynkowe, hotele, pensjonaty, ogródki działkowe w okresie pobytu wczasowiczów muszą być wyposażone w wystarczającą ilość pojemników na odpady. Ilość pojemników należy dostosować do liczby wczasowiczów oraz zapewnić ich opróżnianie z częstotliwością zapobiegającą ich przepełnieniu, nie rzadziej jednak niż jeden raz w tygodniu.
 
§ 21
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do opróżniania pojemników z częstotliwością określoną w § 18 i § 19 lub zapewniając taką częstotliwość opróżniania aby nie doprowadzić do przesypywania, zagniwania lub wydzielania odorów.
 
§ 22
Pracownicy podmiotu uprawnionego są zobowiązani do natychmiastowego usunięcia zanieczyszczeń powstałych w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz nieczystości płynnych.
 
§ 23
W okresie prowadzenia działalności, właściciele nieruchomości, na terenach których prowadzona jest działalność wiążąca się ze zwiększonym okresowym przebywaniem osób (np. wynajem pokoi itp.) zobowiązani są do zwiększenia częstotliwości usuwania odpadów lub wyposażenia nieruchomości w dodatkowe pojemniki na odpady.
 
Rozdział 5
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
 
§ 24
Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów, przeznaczone do składowania należy bezwzględnie kierować do właściwej dla regionu centralnego, określonego w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, regionalnej stacji przetwarzania odpadów komunalnych (a w przypadku jej awarii lub braku) do instalacji wskazanych jako zastępcze.
 
§ 25
Dopuszcza się kierowanie odpadów, o których mowa w § 24 do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych za pośrednictwem stacji przeładunkowych właściwych dla regionu centralnego określonego w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, o ile jest taka możliwość.
 
Rozdział 6
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
 
§ 26
1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia.
2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.  

§ 27
1. Zabrania się wprowadzania zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej, a także do sklepów i lokali gastronomicznych, aptek i pomieszczeń biurowych oraz wyprowadzania ich na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, plaż, kąpielisk i targowiska miejskiego.
2. Zakaz określony w ust. 1 nie dotyczy obiektów do których można wchodzić ze zwierzętami.
3. Osoby posiadające zwierzęta domowe obowiązane są do natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach służących do wspólnego użytku oraz w obiektach i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego w szczególności takich jak chodniki, jezdnie, place, parkingi, alejki w parkach i alejki na zieleńcach.
 
§ 28
Psa należy prowadzić na smyczy a w przypadku psów rasy uznanej za agresywną dodatkowo w kagańcu. Za psy agresywne uznaje się wszystkie rasy wymienione w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003r. (Dz. U. z dnia 8 maja 2003r.). Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i na terenach zielonych, na których nie ma zakazu i tylko w wypadku, gdy posiadacz psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.
 
Rozdział 7
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej
 
§ 29
Na pozostałych terenach gminy wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod warunkiem, że utrzymujący je zapewni:
1. Przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno – epidemiologicznych.
2. Posiadanie budynku spełniającego wymogi Ustawy Prawo budowlane i ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.
3. Gromadzenie i usuwanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami i odpady nie będą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości, jak również wód powierzchniowych i podziemnych.
4. Nie powodowanie uciążliwości, w szczególności zapachowych, hałasu dla współużytkowników oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich.
 
Rozdział 8
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
 
§ 30
Zobowiązuje się z wyjątkiem postanowień §32 do przeprowadzania obowiązkowej deratyzacji raz w roku - w kwietniu 
 
§ 31
Obowiązkowej deratyzacji podlegają:
1. wielorodzinne budynki mieszkalne,
2. obiekty użyteczności publicznej,
3. zabudowania gospodarskie, w których prowadzona jest produkcja rolna,
4. sklepy, warsztaty, obiekty przemysłowe.
 
§ 32
Nieruchomości, na terenie których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie, podlegają obowiązkowej deratyzacji dwa razy w roku, tj. w kwietniu i w październiku.
 
Rozdział 9
Postanowienia końcowe
 
§ 33
1. Traci moc uchwała Nr XXIX/209/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubniewice (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z 2013r., poz. 1205).
2. Traci moc uchwała Nr XXXI/224/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 10 czerwca 2013 roku zmieniającą uchwałę Nr XXIX/209/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubniewice (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z 2013r., poz. 1511).
 
§ 34
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 35
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
2014.11 z dnia 2014-01-02

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (2 stycznia 2014, 10:35:12)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (2 stycznia 2014, 15:24:42)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1337