NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXVIII/267/2013Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 28 listopada 2013w sprawie: przyznania obecnym najemcom pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości stanowiącej mienie komunalne położone w Jarnatowie.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 34 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r, Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXXVIII/267/2013
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 28 listopada 2013


w sprawie: przyznania obecnym najemcom pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości stanowiącej mienie komunalne położone w Jarnatowie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 34 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r, Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) uchwala się co następuje:


§ 1
Przyznaje się obecnym najemcom Państwu Ewie i Dariuszowi Szydłowskim pierwszeństwo w nabyciu poniższej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne:
1. Lokal niemieszkalny - garaż o pow. 16,00 m2 oraz związany z nim udział w nieruchomości wspólnej wynoszący 1/12, położony w miejscowości Jarnatów, na działce o nr ewid. 10/6 o pow. 0,1445 ha obręb Jarnatów, dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulęcinie prowadzi KW Nr GW1U/00003655/4.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (10 grudnia 2013, 12:01:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1405