NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXVIII/265/2013Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 28 listopada 2013w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku obowiązujących na terenie Miasta i Gminy LubniewiceNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 i 3 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXVIII/265/2013
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 28 listopada 2013


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 i 3 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1
Określa  się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Lubniewice:
 
1. od budynków lub ich części:  
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,67zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej 20,46zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej 6,66zł
d) związanych  z udzielaniem świadczeń  zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,60zł
e) pozostałych, od 1m 2 powierzchni użytkowej  4,87zł
f) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m2 powierzchni 7,72zł

2. od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)    

3. od gruntów:  
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni, 0,74zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni, 4,50zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m2 powierzchni, 0,31zł
 
§ 2
Niezależnie od zwolnień przewidzianych w art. 7 ust.1 i 2 ustawy, zwalnia się od podatku od nieruchomości lub ich części:
1. nieruchomości zajęte na działalność związaną z zachowaniem bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 
§ 3
Traci moc Uchwała Nr XXII/160/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i  ma zastosowanie  od roku 2014.
 
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
2013.2578 z dnia 2013-12-04

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (10 grudnia 2013, 11:57:59)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (2 stycznia 2014, 15:27:08)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1508