NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXVIII/268/2013Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 28 listopada 2013w sprawie zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), art. 211,art. 212 ust.1 pkt 1,2 art. 214 pkt 1 art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r.poz 885 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr XXXVIII/268/2013
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 28 listopada 2013


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), art. 211,art. 212 ust.1 pkt 1,2 art. 214 pkt 1 art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r.poz 885 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§1. 
Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 89.101,32 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały w tym:
       - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 89.101,32 zł
 
§ 2.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 89.101,32 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
    -  zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 128.363,62 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków
        na  finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków
        o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
        publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zm.), zmniejsza  się   o kwotę  48.060,00 zł,
    -  zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 39.262,30 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków
      na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków
       o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
       publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zm.), zmniejsza  się  o kwotę 19.278,00 zł.
 
§ 3.
Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIII/173/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2013 rok, „Dotacje udzielone w 2013r. z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom z poza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 4.
1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 12.056.717,98, w tym:
1) dochody bieżące – 11.516.376,01 zł,
2) dochody majątkowe-540.341,97 zł
2. Po zmianach określa się łączną  kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 12.279.267,98 zł, w tym:
1)  wydatki bieżące – 10.882.863,56 zł,
2) wydatki majątkowe- 1.396.404,42 zł
 
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały (37kB) excel

Załącznik nr 2 do uchwały (21kB) excel

Załącznik nr 3 do uchwały (51kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (10 grudnia 2013, 11:51:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1326