Uchwała nr VIII/50/2011Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 15 czerwca 2011w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr VIII/50/2011
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 15 czerwca 2011


w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska uchwala, co następuje:


§1
Zaciąga się pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Zielona Góra na wyprzedzające finansowanie działania finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 142.000 zł, słownie: sto czterdzieści dwa tysiące złotych na realizację zadania „Modernizacja mostu” (Połączenie parków Stary i Nowy Zamek w Lubniewicach).
 
§2
Spłata pożyczki nastąpi po uzyskaniu środków z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z  zawartą Umową o przyznanie pomocy Nr 00062 – 6930 – UM0430083/10 z dnia 11 maja 2011r. odsetki płatne będą po uruchomieniu pożyczki z dochodów własnych Gminy.
 
§3
Upoważnia się Burmistrza Lubniewic do zawarcia umowy oraz zaciągnięcia zobowiązań wekslowych w celu zabezpieczenia umowy pożyczki zgodnie z warunkami określonymi w tej umowie.
 
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji przez rozplakatowanie.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (13 listopada 2013, 21:03:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 799