Uchwała nr VIII/48/2011Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 15 czerwca 2011w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lubniewic absolutorium z wykonania budżetu za 2010 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr VIII/48/2011
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 15 czerwca 2011


w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lubniewic absolutorium z wykonania budżetu za 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:


§1
Po zapoznaniu się z:
1) Sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok,
2) Sprawozdaniem finansowym za 2010 rok,
3) Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok,
4) Informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Lubniewice,
5) Stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,
6) Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o wniosku Komisji Rewizyjnej,
udziela Burmistrzowi Lubniewic absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.
 
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (13 listopada 2013, 21:01:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 529