NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIII/168/2012Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 28 grudnia 2012w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr XXIII/168/2012
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 28 grudnia 2012


w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1
Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lubniewice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
§ 2
W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane będą wytworzone w gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów komunalnych:
1. komunalne odpady niesegregowane (zmieszane) – w każdej ilości;
2. papier, tektura, metal, tworzywo sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady opakowaniowe ze szkła, odpady ulegające biodegradacji, odzież i tekstylia z materiałów naturalnych, meble i inne odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie, akumulatory, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlano – remontowe i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny – w każdej ilości;  

§ 3
Odpady powstałe na nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubniewice, będą traktowane jako odpady niesegregowane (zmieszane).
 
§ 4
1. Odpady wymienione poniżej, a powstałe na nieruchomościach zamieszkałych będą odbierane bezpośrednio z tych nieruchomości, jeśli są to:
1) odpady zmieszane (nieselektywnie zbierane),
2) odpady selektywnie zbierane, takie jak:
a) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła (bezbarwne i kolorowe),
b) tworzywo sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe,
c) ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone,
d) papier i tektura.

2. Odbieranie innych odpadów komunalnych selektywnie zbieranych, niewymienionych w ust. 1, odbywać się będzie w punkcie selektywnego ich zbierania, w szczególności dotyczy: 1) odpadów wielkogabarytowych i mebli;
2) odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych;
3) zużytych opon;
4) przeterminowanych leków;
5) chemikaliów (farby, rozpuszczalniki);
6) zużytych baterii i akumulatorów;
7) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
8) odzieży i tekstyliów z materiałów naturalnych;
  
§ 5
Mieszkańcy Gminy Lubniewice są zobowiązani we własnym zakresie dostarczyć odpady komunalne wymienione w § 4ust. 2 do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.
 
§ 6
Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych:
1. Odpady niesegregowane (zmieszane) odbierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (tj. z terenu nieruchomości) raz na dwa tygodnie, zgodnie z harmonogramem;
2. Odpady segregowane tj. papier i makulaturę, szkło i odpady opakowaniowe ze szkła (bezbarwne i kolorowe), tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe odbierane są bezpośrednio od właścicieli (tj. z terenu nieruchomości), zgodnie z harmonogramem:    
1)   raz w miesiącu w okresie wrzesień – maj;
2)   raz na dwa tygodnie w okresie czerwiec – sierpień;

3. Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone obierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości (tj. z terenu nieruchomości) raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem; 
4. Dopuszcza się gromadzenie odpadów ulegających biodegradacji w przydomowych kompostownikach, w sposób nie powodujący uciążliwości dla otoczenia.  

§ 7
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie przyjmował odpady od w środy od 9.00 - 13.00, czwartek od 9.00 – 14.00, piątek od 14.00 – 17.00 w sobotę od 10.00 - 17.00;

1. Właściciele nieruchomości mogą także dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpady zebrane selektywnie wymienione w § 4 ust 1 pkt 2 lit. a-d.
2. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie przyjmuje odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych).
3. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj lub ilość wskazują na to, że nie powstały one na nieruchomości  zamieszkałej.
4. Opłata uiszczana gminie za odpady komunalne, nie obejmuje kosztu transportu odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i innych miejsc proponowanych do przekazania odpadów.  

§ 8
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 9
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie od 1 lipca 2013 r.
 


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2013.235 z dnia 2013-01-11

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (15 stycznia 2013, 13:39:34)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (21 lutego 2013, 11:49:07)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2114