NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIII/167/2012Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 28 grudnia 2012w sprawie: ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 6k ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr XXIII/167/2012
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 28 grudnia 2012


w sprawie: ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 6k ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§1
Ustala się następujące miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
1. Stawkę podstawową w wysokości 20,00 zł w przypadku gdy odpady komunalne nie są gromadzone i odbierane w sposób selektywny,
2. Niższą stawkę opłaty w wysokości 10,30 zł w przypadku gdy odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób selektywny.
 
§2
Sposób naliczania oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi z nieruchomości  zamieszkałych, określa odrębna uchwała Rady Miejskiej w Lubniewicach w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie od 1 lipca 2013r.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2013.234 z dnia 2013-01-11

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (15 stycznia 2013, 13:26:48)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (21 lutego 2013, 11:48:00)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1978