NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIII/166/2012Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 28 grudnia 2012w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, oraz terminów i miejsca składania deklaracjiNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 6n. ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012., poz. 391), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr XXIII/166/2012
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 28 grudnia 2012


w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, oraz terminów i miejsca składania deklaracji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 6n. ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012., poz. 391), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§1
Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§2
Deklaracja o której mowa  §1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach w terminie:
1. Pierwsza deklaracja w terminie do dnia 15 maja 2013 roku,
2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany,
4. W przypadku zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związanej w szczególności ze zmianą ilości odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości w roku ubiegłym lub zmianą rzeczywistych kosztów poniesionych przez gminę w roku ubiegłym za zagospodarowanie odebranych odpadów, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację, w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
 
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie od 1 lipca 2013 r.
 
 
Załącznik nr 1 do uchwały (21kB) word

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
2013.233 z dnia 2013-01-11

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (15 stycznia 2013, 13:23:08)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (21 lutego 2013, 11:47:20)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2345