NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIII/173/2012Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 28 grudnia 2012w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2013 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. d, i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z dnia 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1,2,3,4,5,6,8,9, ust. 2, art. 214, art. 215, art. 217 ust.1, art. 222, art. 235, art. 236,art. 237, ust. 1,ust. 2 pkt. 1, art.242, art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXIII/173/2012
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 28 grudnia 2012


w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. d, i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z dnia 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1,2,3,4,5,6,8,9, ust. 2, art. 214, art. 215, art. 217 ust.1, art. 222, art. 235, art. 236,art. 237, ust. 1,ust. 2 pkt. 1, art.242, art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1. 
Określa się dochody  w łącznej kwocie 10.209.953,49 zł, z tego:
1. dochody bieżące w kwocie 9.950.008,49 zł, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3  w kwocie  61.514,49 zł,
2. dochody  majątkowe w kwocie 259.945 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.
1. Określa się wydatki w łącznej kwocie  9.982.398,49 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 9.352.699,19 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 629.699,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej  uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 9.352.699,19 zł, w tym:
1)  wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 6.723.004,40 zł, z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4.249.669,96 zł;
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 2.473.334,44 zł; 
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące –889.897 zł;
3)  wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.455.868,72 zł;
4) wydatki na  programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3  -  66.929,07 zł;
5) wydatki na obsługę długu publicznego – 217.000 zł; jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na  kwotę 629.699,30 zł w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 629.699,30zł; jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.
1. Określa się nadwyżkę w wysokości 227.555 zł, z przeznaczeniem na planowaną spłatę kredytu długoterminowego,
2.Określa się łączna kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 59.945 zł,
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 287.500 zł.
4. Przychody i  rozchody określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.
Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
1.  Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 400.000 zł,

§ 5.
1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 10.000zł.             
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 25.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. 
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.
Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie  z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.         

§ 8.
Dochody i wydatki budżetu obejmują :
1.  dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 53.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 50.000zł i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 3.000zł.
2.dochody i wydatki  związane z realizacją  zadań zleconych z zakresu administracj rządowej  i innych zadań zleconych ustawami jak w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 9.
Określa się dochody związane z gromadzeniem  środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 8.000 zł.

§ 10.
Określa  się plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie  z załącznikiem nr  6 do niniejszej uchwały.
  
§ 11.
Upoważnia się Burmistrza do:
1. zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu  do wysokości 400.000 zł,
2. dokonywania zmian:
1) w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
2) w planie wydatków majątkowych w ramach działu,
3) w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zwiększeniem lub  zmniejszeniem ) w zakresie wydatków bieżących w ramach działu,
4)  przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach  następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i  z których  wynikają płatności wykraczające poza rok  budżetowy na łączną kwotę do  400.000 zł,
5) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego za wyjątkiem wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i wydatków majątkowych
6)  lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku w innych bankach,
7) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 1.000.000zł,
8) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do łącznej kwoty 400.000 zł.
    
§ 12.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
    
§ 13.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


Załącznik nr 1 do uchwały - Dochody Gminy Lubniewice (52kB) excel

Załącznik nr 2 do uchwały - Wydatki Gminy Lubniewice (173kB) excel

Załącznik nr 3 do uchwały - przychody i rozchody Gminy Lubniewice (34kB) word

Załącznik nr 4 do uchwały - dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych (63kB) word

Załącznik nr 5 do uchwały - plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2013 rok (36kB) word

Załącznik nr 6 do uchwały - plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa Gminy Lubniewice na 2013 rok (58kB) word

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2013.238 z dnia 2013-01-11

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (7 stycznia 2013, 16:06:04)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (21 lutego 2013, 11:49:49)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1794