NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIII/172/2012Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 28 grudnia 2012w sprawie: określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na 2013 rok.Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 219 ust.1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXIII/172/2012
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 28 grudnia 2012


w sprawie: określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 219 ust.1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) Rada Miejska uchwala, co następuje:


§1.
1. Ustala się jednostkowe stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach:
1) w wysokości 4,76zł do przejechanego 1 km lokalnego transportu zbiorowego  zakresie    dowozu dzieci i młodzieży szkolnej do szkół podstawowych i gimnazjum,
2) w wysokości 1,35 zł do 1m² powierzchni w zakresie:
-  oczyszczania ulic wraz z  opróżnianiem koszy,
- utrzymania zimowego dróg włącznie z posypywaniem solą i piaskiem
-  bieżącego i częściowego utrzymania dróg  gminnych.
3) w wysokości 0,44 zł do 1m² powierzchni w zakresie utrzymania i konserwacji terenów zielonych w gminie, w tym: parki tereny sportowe, tereny wzdłuż dróg komunikacyjnych, linii brzegowych jezior, cmentarze oraz inne tereny zielone.
2. Kwoty dotacji przedmiotowej ustala się przy zastosowaniu stawek dotacji określonych w ust.1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od roku 2013.

Załacznik nr 1 do uchwały (38kB) word

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (6 stycznia 2013, 21:38:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1948