NULL string(0) ""

Uchwała nr XXII/160/2012Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 29 listopada 2012w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 i 3 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXII/160/2012
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 29 listopada 2012


w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 i 3 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1
Określa  się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Lubniewice:
1. od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,65zł
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej - 19,98zł
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej - 6,50zł
4) związanych  z udzielaniem świadczeń  zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,53zł
5) pozostałych, od 1m 2 powierzchni użytkowej - 4,82zł
6) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego, od 1 m 2 powierzchni - 7,65zł                      

2. od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)
 
3. od gruntów :
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni - 0,72zł
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 4,39zł
3) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m2 powierzchni - 0,30zł

§ 2
Niezależnie od zwolnień przewidzianych w art. 7 ust.1 i 2 ustawy, zwalnia się od podatku od nieruchomości lub ich części:
1. nieruchomości zajęte na działalność związaną z zachowaniem bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

§ 3
Traci moc Uchwała Nr XII/73/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i  ma zastosowanie  od roku 2013.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2573.2012 z dnia 2012-12-06

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (30 listopada 2012, 13:39:43)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (6 grudnia 2012, 14:58:07)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2380