NULL string(0) ""

Uchwała nr XII/86/2011Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 30 listopada 2011w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit c, art. 58 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: D. U z 2001r. nr 142 poz.1591 z ze. zm.) oraz art.89 ust 1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych( tekst jednolity: Dz. U. Nr 157,poz 1240 z 2009r. ze zm.)uchwala się co następuje:

Uchwała nr XII/86/2011
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30 listopada 2011


w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit c, art. 58 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: D. U z 2001r. nr 142 poz.1591 z ze. zm.) oraz art.89 ust 1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych( tekst jednolity: Dz. U. Nr 157,poz 1240 z 2009r. ze zm.)uchwala się co następuje:


§ 1
Postanawia się zaciągnąć długoterminowy kredyt w wysokości 400.000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych), na  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań  z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
                                                                                       
§ 2
Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel In blanco.
                                                                                
§ 3
Spłata kredytu długoterminowego wraz z odsetkami  będzie następować w latach 2012-2015, spłata odsetek nastąpi po uruchomieniu kredytu z dochodów własnych Gminy z uwzględnieniem w planach budżetowych w latach obejmujących spłatę,
                                                                                 
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
                                                                               
§ 5
Uchwała  wchodzi wżycie z dniem podjęcia i podlega publikacji przez rozplakatowanie.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (28 listopada 2012, 14:47:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2139