NULL string(0) ""

Uchwała nr IV/24/2024Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 20 czerwca 2024w sprawie udzielenia z budżetu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym w Gminie Lubniewice - Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Różańcowej w Lubniewicach – kościół filialny p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Jarnatowie.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.), oraz § 7 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach nr XLIII/281/2023 z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowalnych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków miasta i gminy Lubniewice, Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr IV/24/2024
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 20 czerwca 2024


w sprawie udzielenia z budżetu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym w Gminie Lubniewice - Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Różańcowej w Lubniewicach – kościół filialny p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Jarnatowie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.), oraz § 7 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach nr XLIII/281/2023 z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowalnych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków miasta i gminy Lubniewice, Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1. 
Udziela się dotacji celowej z budżetu Gminy Lubniewice dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Różańcowej w Lubniewicach - kościół filialny p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Jarnatowie wpisany do rejestru zabytków  pod numerem 981 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej górze z dnia 09.03.1964 r., pod numerem KOK-I-185/76 decyzją Wojewódzkiego  Konserwatora Zabytków w Gorzowie Wlkp. z dnia 30.11.1976 r. oraz pod numerem L-429/A z dnia 30.05.2011 r. na remont kościoła – prace konserwatorskie i restauratorskie przy budynku kościoła.

§ 2. 
Dotacja, o której mowa w § 7 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach nr XLIII/281/2023 z dnia 20 lutego 2023 r udzielona jest w wysokości 223 406,75 zł (słownie dwieście dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześć złotych  75/100).

§ 3. 
Udzielenie dotacji przez Gminę następuje ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy na rok 2024 na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Gminą Lubniewice, a Parafią Rzymskokatolicką  pw. Matki Bożej Różańcowej w Lubniewicach.

§ 4. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr IV/24/2024 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 20 czerwca 2024 r. (233kB) pdf
Przewodniczący Rady Miejskiej
          w Lubniewicach
    
      Przemysław Matczak

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Kozakiewicz
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (24 czerwca 2024, 13:00:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 88