NULL string(0) ""

Uchwała nr IV/23/2024Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 20 czerwca 2024w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2024Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 , ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024, poz. 609 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust 2, pkt. 6,8 , art.219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023, poz.1270 ze zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr IV/23/2024
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 20 czerwca 2024


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2024

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 , ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024, poz. 609 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust 2, pkt. 6,8 , art.219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023, poz.1270 ze zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1. 
Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 930.210,38 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
-  zwiększa się dochody bieżące o kwotę 319.316,00 zł.-zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 610.894,38 zł.

§ 2. 
Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 825.573,13 zł., jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 184.712,50 zł. -zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 640.860,63 zł.

§ 3. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości  22992.192,71 zł.w tym:
1) dochody bieżące – 18.694.059,18 zł.
2) dochody majątkowe – 4.298.133,53 zł.

§ 4. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 26.280.177,41  zł w tym:
1) Wydatki bieżące – 19.740.566,08 zł.
2) Wydatki majątkowe –6.539.611,33 zł.

§ 5. 
1. Określa się deficyt budżetu w kwocie 3.287.984,70 zł, który zostanie pokryty  przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy.
2. Określa się przychody budżetu w kwocie 3.537.984,70 zł.
3. Przychody i rozchody określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. 
Załącznik nr 4 do Uchwały nr LI/342/2023 z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2024 (zestawienie planowanych  dotacji udzielanych z budżetu gminy) otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 
Załącznik nr 5 do Uchwały nr  LI/342/2023 z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2024 (Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego) otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. 
W uchwale nr LI/342/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2024 rok w  § 9 wprowadza się następujące zmiany:
1. Ustęp 4 otrzymuje brzmienie:  "Określa się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.103.656,00 zł. i wydatki związane z obsługą systemu gospodarki śmieciowej 1.251.165,40 zł.
2. Ustęp 6 otrzymuje brzmienie: "Określa się dochody pochodzące z "Funduszu Pomocy w kwocie  130.056,40 zł. oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym  na terytorium tego państwa w kwocie 130.056,40 zł".

§ 9. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 10. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr IV/23/2024 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 20 czerwca 2024 r. (734kB) pdf
Przewodniczący Rady Miejskiej
          w Lubniewicach
    
      Przemysław Matczak

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (24 czerwca 2024, 12:41:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 85