Strona główna  >  Uchwały  >  2012

Uchwała nr XXI/155/2012
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 22 listopada 2012


w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. poz. 299) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1
Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:
1. Prowadzić działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź wpisem do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorcy,
2. Pojazdy asenizacyjne używane do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinny spełniać wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r., Nr 108 poz. 908 z późn. zm.) oraz wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 roku w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617),
3. Posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno – biurowe oraz tytuł prawny do dysponowania specjalistycznymi pojazdami samochodowymi,
4. Przedsiębiorca powinien posiadać lub mieć dostęp do zaplecza technicznego umożliwiającego wykonanie mycia, dezynfekcji i napraw pojazdów. Z powstałymi w wyniku tych prac odpadami należy postąpić zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów odrębnych,
5. Posiadać zaplecze techniczno - biurowe w postaci bazy transportowej wraz z garażami lub miejscami postojowymi,
6. Posiadać sprzęt umożliwiający sprzątanie miejsc odbioru nieczystości ciekłych w przypadkach ich zanieczyszczenia podczas wykonywania czynności opróżniania zbiorników bezodpływowych,
7. Zabezpieczyć przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz pojazdu transportowanych nieczystości ciekłych,
8. Przewóz nieczystości ciekłych pojazdem asenizacyjnym powinien odbywać się w sposób zapobiegający wypłynięciu ze zbiornika, w wyniku jego przepełnienia lub niewłaściwego opróżniania i nie powodujący zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód,
9. Przewóz nieczystości ciekłych nie może powodować zanieczyszczenia terenu i trasy wywozu ani jakiegokolwiek zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt,
10. W przypadku zanieczyszczenia terenu lub trasy wywozu nieczystości ciekłych przedsiębiorca jest zobowiązany usunąć zanieczyszczenia,
11. Przed przystąpieniem do czynności napełniania zbiornika pojazdu asenizacyjnego nieczystościami ciekłymi przedsiębiorca powinien w sposób widoczny zabezpieczyć pojazd przed dostępem osób postronnych,
12. Opróżnianie zbiornika bezodpływowego powinno następować w sposób niepowodujący zanieczyszczenia terenu, uszkodzenia infrastruktury technicznej i zagrożeń dla życia, zdrowia ludzkiego oraz zwierząt,
13. Prowadzić pełną dokumentację w zakresie prowadzonej działalności, w tym szczególnie ewidencję odbieranych nieczystości ciekłych zgodnie ze wzorem ogłoszonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 17 października 2002r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 188, poz. 1576),
14. Wywóz nieczystości ciekłych z nieruchomości może odbywać się wyłącznie na podstawie pisemnej umowy zawartej z właścicielem nieruchomości,
15. Przedsiębiorca ma obowiązek przekazania odebranych nieczystości ciekłych do stacji zlewczej zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków w Lubniewicach.
 
 
§ 2
Przedsiębiorcy zobowiązani są do przestrzegania obowiązującego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubniewice.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2012.2430 z dnia 2012-11-30

Opublikował: Waldemar Gatzka (27 listopada 2012, 14:18:52)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (30 listopada 2012, 13:25:40)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1783

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij