NULL string(0) ""

Uchwała nr LIV/371/2024Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 15 kwietnia 2024w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2024-2035Na podstawie art. 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1270 ze zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 poz. 40),uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LIV/371/2024
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 15 kwietnia 2024


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2024-2035

Na podstawie art. 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1270 ze zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 poz. 40),uchwala się, co następuje:


§ 1. 
W uchwale LI/343/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2024-2035 wprowadza się następujące zmiany:
1. Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubniewice na lata 2024-2035 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 Wykaz realizowanych przedsięwzięć Gminy Lubniewice, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości, otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr LIV/371/2024 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 15 kwietnia 2024 r. (563kB) pdf
Przewodniczący Rady Miejskiej
        w Lubniewicach
               Tomasz Janiszewski

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (16 kwietnia 2024, 08:15:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 115