NULL string(0) ""

Uchwała nr LIV/370/2024Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 15 kwietnia 2024w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2024Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 , 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023, poz. 40 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust 2, pkt. 6,8 , art.219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023, poz.1270 ze zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr LIV/370/2024
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 15 kwietnia 2024


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2024

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 , 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023, poz. 40 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust 2, pkt. 6,8 , art.219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023, poz.1270 ze zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1. 
Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 53.607,66 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym: - zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 53.607,66 zł.

§ 2. 
Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 5.297,34 zł., jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym: - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.297,34  zł.

§ 3. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości  21.699.343,91zł.w tym:
1) dochody bieżące – 18.012.104,76 zł.
2) dochody majątkowe – 3.687.239,15 zł.

§ 4. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 25.102.713,86  zł w tym:
1) Wydatki bieżące – 19.223.972,16 zł.
2) Wydatki majątkowe –5.878.741,70 zł.

§ 5. 
1. Określa się deficyt budżetu w kwocie 3.403.369,95 zł, który zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy.
2. Określa się przychody budżetu w kwocie 3.653.369,95 zł.
3. Przychody i rozchody określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. 
Załącznik nr 4 do Uchwały nr LI/342/2023 z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2024  (zestawienie planowanych  dotacji  udzielanych z budżetu gminy) otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 
W uchwale nr LI/342/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2024 rok w  § 9 wprowadza się następujące zmiany:
1. Ustęp 6 otrzymuje brzmienie: " Określa się dochody pochodzące z "Funduszu Pomocy w kwocie  75.357,77 zł. oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym  na terytorium tego państwa w kwocie 75.357,77 zł".
2. Ustęp 5 otrzymuje brzmienie: "Określa się dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 3.204.939,86 zł. oraz wydatki finansowane tymi środkami w kwocie 3.204.939,86 zł."

§ 8. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 9. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr LIV/370/2024 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 15 kwietnia 2024 r. (544kB) pdf
Przewodniczący Rady Miejskiej
        w Lubniewicach
               Tomasz Janiszewski

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (16 kwietnia 2024, 08:11:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 126