Uchwała nr XXI/152/2012Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 22 listopada 2012w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy LubniewiceNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w zw. z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 391), po uzyskaniu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie, Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXI/152/2012
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 22 listopada 2012


w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubniewice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w zw. z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 391), po uzyskaniu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie, Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubniewice
 
Rozdział 1
Postanowienia ogólne


§ 1
Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubniewice  w zakresie wynikającym z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 391),
     
§ 2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1. Ustawie u.c.p. – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 391);
2. Nieruchomości niezamieszkałej – należy przez to rozumieć obiekty i tereny przeznaczone pod działalność gospodarczą, działalność handlową i usługową;
3. Nieruchomości zamieszkałej – należy przez to rozumieć nieruchomości, przeznaczone do przebywania osób w celu zaspokajania potrzeb mieszkalnych;
4. Odpadach z działalności gospodarczej – rozumie się przez to odpady powstające w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej;
5. Miejscu zamieszkania – należy przez to rozumieć miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u znajomych i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi;
6. Zabudowa jednorodzinna - to zgodnie z zapisami § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) – budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi;
7. Zabudowa wielorodzinna – zabudowa, na którą składają się budynki wielorodzinne, a więc takie które nie spełniają definicji budynku jednorodzinnego zapisanej w § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);
8. Umowach – należy przez to rozumieć umowy, rozumiane zgodnie z treścią art. 6. ust. 1 ustawy u.c.p., podpisane z podmiotem uprawnionym przez właścicieli nieruchomości;
9. Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego – należy przez to rozumieć dokument wynikający z treści art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r . o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243);
10. Punkt selektywnego zbierania odpadów – należy to rozumieć w znaczeniu art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 391);
11. Odpadach zmieszanych – należy przez to rozumieć odpady komunalne nie poddane selektywnemu zbieraniu;
12. Odpadach komunalnych wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być zbierane   w pojemnikach stanowiących wyposażenie nieruchomości, do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z budowy  i remontów;
13. Zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – należy przez to rozumieć zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005r. Nr 180 poz. 1495 ze zm.) np. pralki, zmywarki, kuchenki, drukarki;
14. Odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;
15. Odpadach ulegających biodegradacji – należy przez to rozumieć odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach, ulegające rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów np. papier, tektura;
16. Odpadach zielonych – należy przez to rozumieć stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni, ogródków działkowych oraz targowisk, z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów np. trawa, liście, chwasty;
17. Odpadach opakowaniowych – należy przez to rozumieć opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium;
18. Odpadach budowlano-remontowych i rozbiórkowych – rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z remontów, budów i rozbiórek, na które nie trzeba uzyskać pozwoleń na budowę lub których nie trzeba zgłaszać do administracji budowlano - architektonicznej;
19. Odpadach niebezpiecznych – należy przez to rozumieć frakcję odpadów składających się na odpady komunalne, np. baterie, akumulatory, świetlówki;
20. Chodniku – należy przez to rozmieć wydzieloną część drogi służącą do ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości;
21. Drodze publicznej – należy przez to rozumieć drogę publiczną w rozumieniu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 ze zm.) wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami stanowiącymi całość do prowadzenia ruchu drogowego; 
22. Harmonogramie – należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Lubniewice, uwzględniający zapisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubniewice dotyczące minimalnej częstotliwości odbioru odpadów zależnej od rodzaju odpadów, miejsca ich wytwarzania oraz wytwórcy, dostarczany przez gminę;
23. Chowie zwierząt – rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt domowych i gospodarskich bez względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania i użytkowania;
24. Zwierzętach domowych – należy rozumieć, że jest to każde zwierzę utrzymywane lub przeznaczone do utrzymywania przez człowieka, w szczególności w jego otoczeniu domowym, dla osobistej przyjemności i dla towarzystwa;
25. Zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych i produkcyjnych;
26. Zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale pozostawały zgodnie z art. 4 ust. 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.);
27. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubniewice”;  
 
 


Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
 


§ 3
Wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lubniewice obowiązuje selektywne zbieranie odpadów  komunalnych.
1. Obowiązujące frakcje odpadów w selektywnej zbiórce odpadów komunalnych:
a) papier i tektura,
b) metal i tworzywo sztuczne,
c) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe,
d) opakowania wielomateriałowe,
e) ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone,
f) odzież i tekstylia z materiałów naturalnych,
g) mebli i inne odpady wielkogabarytowe,
h) przeterminowane leki,
i) chemikalia (farby, rozpuszczalniki), 
j) zużyte baterie i akumulatory,
k) budowlano-remontowe i rozbiórkowe,
l) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
m) zużyte opony.
2. Zmieszane odpady komunalne powinny być zbierane do pojemników na odpady zmieszane o pojemnościach określonych w § 14 ust. 1 pkt. 2;
3. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych pracownik podmiotu odbierającego odpady komunalne zawiadamia gminę, sporządza protokół stwierdzający niedopełnienie obowiązku w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z dokładnym opisaniem  zastałego stanu faktycznego, wraz z udokumentowaniem, w postaci fotografii odpadów zastałych, obrazujących niedopełnienie obowiązku selektywnej zbiorki;
4. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów z terenu Gminy Lubniewice tworzy się punkt selektywnego zbierania odpadów, mieszczący się na ternie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach, ul. Strzelecka 21, przyjmujący odpady w środę od 9.00 - 13.00, czwartek od 9.00 – 14.00, piątek od 9.00 – 14.00 w sobotę od 9.00 - 15.00;
5. Odpady wielkogabarytowe, w tym meble należy dostarczyć do Gminnego Punktu Selektywnego Zbieranie Odpadów Komunalnych;
6. Odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone należy gromadzić w specjalnie do tego przeznaczonych workach lub pojemnikach;
7. Właściciele nieruchomości, aby móc prowadzić selektywną zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji do własnego kompostownika, mają obowiązek zgłosić pisemnie takie realizowanie selektywnej zbiorki w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach; 
8. Dopuszcza się gromadzenie odpadów ulegających biodegradacji w przydomowych kompostownikach;      
9. Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów;
10. Zużyte baterie, świetlówki i akumulatory należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i dostarczyć je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów;
11. Zużyte opony należy przekazywać do gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
12. Odzież i tekstylia z materiałów naturalnych należy dostarczać na bieżąco do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;            
13. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z gospodarstw domowych może zostać przekazany do sklepu, w którym został zakupiony sprzęt tego samego rodzaju lub do Gminnego Punktu Selektywnego Zbieranie Odpadów Komunalnych;
14. Odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, muszą zostać załadowane do odpowiedniego pojemnika przeznaczonego na tego typu odpady lub dostarczone do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Właściciel nieruchomości ma obowiązek odpowiednio wcześniej zamówić taki pojemnik u przedsiębiorcy. Odbieranie takich odpadów powinno odbywać się w zależności od potrzeb, po wcześniejszym uzgodnieniu z podmiotem obsługującym Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych lub dostarczeniu przez właściciela nieruchomości do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
15. Odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe inne niż opisane w § 2 pkt 18 należy gromadzić w pojemnikach przeznaczonych na tego typu odpady;
16. Podmiot uprawniony do odbioru odpadów komunalnych lub Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ma obowiązek odebrać wyłącznie te odpady budowlano – remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty, co ma wykazać właściciel nieruchomości lub użytkownik lokalu;
17. Do odpadów zawierających azbest zastosowanie mają przepisy usuwania azbestu. Przedsiębiorca uprawniony do odbioru odpadów komunalnych lub Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ma obowiązek odebrać wyłącznie te odpady budowlano – remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty, co ma wykazać właściciel nieruchomości lub użytkownik lokalu. Odpady niespełniające tej definicji odbierane są za dodatkową opłatą; 
18. Sposób pozbycia się odpadów komunalnych innych, niż wcześniej wymienione, właściciel nieruchomości uzgadnia z odbierającym odpady lub  z Gminnym Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
19. Opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed włożeniem do worka;
20. Plastikowe odpady opakowaniowe posiadające zakrętki należy odkręcić i ponownie nakręcić po zgnieceniu, tak by zachowały zmniejszoną objętość.
 
§ 4
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania czystości i porządku na terenie zarządzanych przez siebie nieruchomości.

1. Właściciel nieruchomości zamieszkałej ma obowiązek wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
2. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej ma obowiązek:
a) Zawrzeć odpłatną umowę z przedsiębiorstwem wywozowym, określając ilość odpadów komunalnych usuwanych z danej nieruchomości oraz częstotliwość usuwania odpadów przy uwzględnieniu zapisów niniejszego Regulaminu;
b) Wyposażyć nieruchomość w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
3. Uprzątnięcie posesji poprzez, wykaszanie trawy, zamiatanie, zbieranie, grabienie zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości i utrzymanie ich należytego stanu sanitarno - higienicznego;
4. Przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadkach określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych; 5.       5. Niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, powstałych w wyniku budów i remontów lokali oraz budynków;
6.  Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń części nieruchomości udostępnionych do użytku publicznego oraz z chodników przylegających bezpośrednio do nieruchomości, z częstotliwością zapewniającą, codzienną czystość i brak śliskości, nie powodując zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów oraz nieutrudniające spływu wody do   kanalizacji deszczowej;
7. Usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości.

§ 5
Na terenie gminy zabrania się:
1. Zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;
2. Indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych w miejsca do tego nieprzeznaczone;
3. Opróżniania zbiorników bezodpływowych we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości;
4. Umieszczania afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp. w miejscach do tego nie wyznaczonych;
5. Gromadzenia w pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych odpadów innych niż zgodne z jego przeznaczeniem (np. śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, leków, substancji toksycznych, żużla, rozpuszczalników itp. oraz odpadów innych niż komunalne, pochodzących z działalności gospodarczej);
6. Wykorzystywania pojemników na odpady komunalne w sposób inny niż ich przeznaczenie np. do spalania odpadów;
7. Wrzucania do przydomowych kompostowników i pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji nie można wrzucać odpadów innych niż bioodpady i odpady zielone;
8. Poruszania się po drogach publicznych pojazdami z zanieczyszczonymi kołami;
9. Zabrania się wrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów gastronomicznych i usługowych i innych nieruchomości, na których powstają odpady, do koszy ulicznych oraz do pojemników innych właścicieli.  

§ 6
Pola campingowe, namiotowe, ośrodki wypoczynkowe, hotele, pensjonaty, ogródki działkowe w okresie pobytu wczasowiczów muszą być wyposażone w wystarczającą ilość pojemników na odpady. Ilość pojemników należy dostosować do liczby wczasowiczów.

§ 7
Dopuszcza się zagospodarowanie drobnego nie zanieczyszczonego gruzu budowlanego do utwardzenia lub naprawy zniszczonych dróg o nawierzchni gruntowej po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem lub zarządcą drogi.
 
§ 8
Właściciele koni, bryczek i pojazdów konnych poruszających się po drogach publicznych na terenie gminy zobowiązani są do natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń po koniach.
 
§ 9
 Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi są niedozwolone, z zastrzeżeniem § 10 i 11.
 
§ 10
Zezwala się na mycie pojazdów samochodowych na utwardzonym terenie nieruchomości nie służącym do użytku publicznego, pod warunkiem odprowadzania powstałych ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych, po uprzednim ich przejściu przez łapacz oleju i odstojnik. Odprowadzanie ścieków bezpośrednio do wód lub ziemi jest zabronione.
 
§ 11
1. Naprawa pojazdów samochodowych związana z ich bieżącą eksploatacją jest dozwolona poza warsztatami naprawczymi  na terenie nieruchomości, pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód lub ziemi oraz uciążliwości dla sąsiadów. Powstałe odpady powinny być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Dopuszczalne jest również, poza warsztatami, usuwanie awarii pojazdów powstałych podczas podróży.
 
§ 12
1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, które wykorzystywane są również na inne cele niż mieszkalne, zobowiązani są do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych powstałych w wyniku ich działalności, z przedsiębiorstwem wywozowym;
2. Inne odpady niż komunalne, powstające na nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej (np. medyczne, weterynaryjne, budowlane, chemiczne, metalowe i inne) należy przekazywać podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru i postępować z nimi zgodnie z zasadami przewidzianymi w odrębnych przepisach. Koszt wywozu i utylizacji tych odpadów obciąża prowadzącego działalność a w przypadku nie wywiązywania się przez niego z tego obowiązku – właścicieli nieruchomości.  
 
 
§ 13
Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości zamieszkałych, od których odpady komunalne są odbierane na mocy umowy podpisanej między gminą a przedsiębiorstwem wywozowym, do umożliwienia kontroli pracownikom Urzędu Miejskiego w Lubniewicach  zakresie sposobu gospodarowania odpadami na terenie swojej posesji (m.in. sposobu prowadzenia segregacji odpadów).
 


Rozdział 3
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

 


§ 14
1. Pojemniki przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:
a) kosze uliczne o pojemności od 10 l do 50 l;
b) pojemniki na odpady niesegregowane w kolorze szarym, czarnym lub ciemnozielonym o pojemności 60 l, 90 l, 120 l, 240 l, 1100 l;
2. Odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1-5 winny być gromadzone w  pojemnikach i worki o pojemności 60 l, 90 l, 120 l, 240 l i 1100 l o następującej kolorystyce:
a) niebieski z przeznaczeniem na papier i makulaturę,
b) żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, odpady metalowe, opakowania wielomateriałowe (kartoniki po mleku, sokach itp.) ,
c) zielony z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane,
d) brązowy z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji,
3. Kontenery o pojemności od 1,1 m3 do 36 m3 stanowiące wyposarzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki.
 
§ 15
W rejonach zabudowy wielorodzinnej gromadzenie papieru, makulatury, tworzywa sztucznego, odpadów metalowych, opakowań wielomateriałowych, szkła i opakowań szklanych oraz odpadów zielonych powinno się odbywać w pojemnikach na odpady zbierane selektywnie, a w rejonach zabudowy jednorodzinnej - w odrębnych workach. W przypadkach, gdy w rejonie zabudowy wielorodzinnej brak jest możliwości ustawienia pojemników, dopuszcza się gromadzenie tych odpadów w workach.
 
 
§ 16
Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy:
1. Dla zamieszkałych i nie mieszkalnych nieruchomości, we wszystkich rodzajach zabudowy, minimalna pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów wynosi:

a) Niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 20 litrów na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 60 litrów na każdą nieruchomość;
b) Segregowane odpady komunalne 20 litrów na mieszkańca, jednak co najmniej jeden worek lub pojemnik na każdy rodzaj odpadu o pojemności 60 litrów na każdą nieruchomość. 
 
§ 17
Przyjmuje się, dla celów niniejszego regulaminu, że mieszkaniec na terenie gminy wytwarza 1,1m3 (1.100 l) odpadów komunalnych rocznie.
 
§ 18
Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny odpadów komunalnych na terenie nieruchomości dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy;
1. Dla szkół i przedszkoli - 3 l na każde dziecko i pracownika;
2. Dla lokali handlowych - 50 l na każde 10m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na lokal;
3. Dla punktów handlowych poza lokalem - 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na punkt;
4. Dla lokali gastronomicznych - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tak zwanych ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu;
5. Dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik o pojemności 120 l na każdych 10 pracowników;
6. Dla zakładów świadczących usługi zdrowotne 50 l na każde 10m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na lokal;
7. Dla hoteli, pensjonatów, ośrodków wypoczynkowych, pół campingowych i tym podobnych - 20 l na jedno miejsce;
8. Dla ogródków działkowych - 240 l na każdą działkę w okresie sezonu to jest od 1 marca do 31 października każdego roku, i 120 l poza tym okresem;
9. W przypadku lokali, w których prowadzony jest handel artykułami spożywczymi oraz lokali gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz w pobliżu wejścia dla klientów lokalu, co najmniej jednego pojemnika 80 l na odpady;
10. Dla punktów usługowych wypożyczania pływającego sprzętu wodnego co najmniej dwa pojemniki 120 l w sezonie świadczenia usługi. Pojemność powinna być dostosowana do potrzeb.       
 
§ 19
Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez wyposażenie jej w szczelny zbiornik bezodpływowy do gromadzenia ścieków dostosowując jego wielkość do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, albo do wyposażenia nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków zapewniającą przepustowość proporcjonalną do ilości osób zamieszkujących na nieruchomości jeżeli nie jest możliwe, ze względów technicznych, podłączenie nieruchomości do sieci sanitarnej.
 
§ 20
Miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, ciągi handlowo-usługowe, przystanki komunikacji, parki są przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców użytkujących tereny komunikacji publicznej obowiązkowo wyposażone w zamocowane kosze uliczne.
 
§ 21
1. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego do odbioru odpadów bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości. Dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach, po wcześniejszym uzgodnieniu właściciela nieruchomości z podmiotem odbierającym odpady;
2. Szczelne zbiorniki bezodpływowe nieczystości ciekłych lub oczyszczalnie przydomowe są lokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego do odbioru odpadów w celu ich opróżnienia.  

§ 22
1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne odpadów innych niż odpady komunalne, a także gromadzenia śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu oraz innych mogących uszkodzić pojemnik;
2. Zabrania się spalania w pojemnikach na odpady, jakichkolwiek odpadów;
3. Do pojemników na papier i tekturę zabrania się wrzucać:

a) opakowań z zawartością;
b) kalki technicznej;
c) prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów;
4. Do pojemników na opakowania szklane zabrania się wrzucać:

a) ceramiki;
b) luster;
c) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości;
d) szkła budowlanego (szyb okiennych, szkła zbrojonego);
e) szyb samochodowych;
5. Do pojemników na opakowania z tworzyw sztucznych zabrania się wrzucać:
a) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii;
b) opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach;
c) opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych;
6. Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe.  
 

Rozdział 4
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

 

§ 23
1. Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej, są zobowiązani do opróżniania zbiorników bezodpływowych za pośrednictwem podmiotu mającego do tego uprawnienia;
2. Nieczystości ciekłe odebrane przez podmiot uprawniony do opróżniania zbiorników bezodpływowych należy wywozić do punktu zlewnego przy oczyszczalni ścieków w Lubniewicach lub w przypadku awarii lub braku mocy przerobowej do innej najbliższej oczyszczalni;   
3. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do udokumentowania, w formie umowy, korzystania z usług podmiotu uprawnionego w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych;
4. Dowody uiszczenia opłat za odbiór odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych, właściciel nieruchomości jest obowiązany przechowywać przez okres 2 lat.  

§ 24
1. Wszyscy właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości;
2. Właściciele zamieszkałych nieruchomości obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości jeden raz na dwa tygodnie;
3. Właściciele niezamieszkałych nieruchomości obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych jeden raz na tydzień od czerwca do sierpnia, jeden raz na dwa tygodnie od września do maja;
4. Odpady podlegające selekcji odbierane są od wszystkich właścicieli nieruchomości w terminach:
a) jeden raz na miesiąc - w okresie od września do maja;
b)jeden  raz na dwa tygodnie - w okresie od czerwca do sierpnia;
5. Częstotliwość o której mowa w ust. 4 dotyczy następujących rodzajów odpadów:
a) papieru,  tektury;
b) tworzywa sztuczne,  odpady metalowe, opakowania wielomateriałowe;
c) szkło i opakowania szklane;
6. Wszyscy właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się selektywnie zbieranych odpadów ulegających biodegradacji  raz w miesiącu.
 
§ 25
Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego ustala się:
1. W zakresie zamiatania, odśnieżania, usuwania śliskości, błota w terminach gwarantujących codzienną czystość, porządek i brak śliskości;
2. W zakresie opróżniania koszy ulicznych:
a) w okresie od kwietnia do września - nie rzadziej niż raz na tydzień;
b) w okresie od marca do października - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
3. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je z częstotliwością ustaloną z podmiotem uprawnionym;
4. Właściciele punktów handlowych i usługowych zobowiązani są usuwać odpady codziennie;
5. Organizatorzy imprez masowych zobowiązani są usuwać odpady i opróżniać przenośne toalety oraz usuwać je niezwłocznie po zakończeniu imprezy.  

§ 26
1. Właściciele sklepów, punktów gastronomicznych lub usługowych obowiązani są do ustawienia koszy ulicznych na śmieci przed użytkowanymi lokalami i zapewnienia ich opróżniania z częstotliwością zapobiegającą ich przepełnieniu, nie rzadziej jednak niż jeden raz w tygodniu;
2. Dopuszcza się wspólne ustawienie jednego kosza przez nie więcej niż trzech bezpośrednio sąsiadujących przedsiębiorców.  
 
§ 27
Wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani są do opróżniania pojemników i zbiorników bezodpływowych z częstotliwością określoną w § 24 i § 25 lub zapewniając taką częstotliwość opróżniania aby nie doprowadzić do przesypywania, przelewania, zagniwania lub wydzielania odorów.
 
§ 28
Pracownicy podmiotu uprawnionego są zobowiązani do natychmiastowego usunięcia zanieczyszczeń powstałych w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz nieczystości płynnych.
 
§ 29
W okresie prowadzenia działalności, właściciele nieruchomości, na terenach których prowadzona jest działalność wiążąca się ze zwiększonym okresowym przebywaniem osób (np. wynajem pokoi itp.) zobowiązani są do zwiększenia częstotliwości usuwania odpadów lub wyposażenia nieruchomości w dodatkowe pojemniki na odpady.
 
§ 30
Organizator imprezy plenerowej zobowiązany jest do:
1. Wyposażenia miejsca, w którym odbywa się impreza w odpowiednią ilość pojemników na odpady oraz szalety;
2. Usuwania odpadów stałych i nieczystości płynnych niezwłocznie po zakończeniu imprezy; 3. Oczyszczenia terenu bezpośrednio po zakończeniu imprezy i trenów przyległych, jeśli na jej skutek zostały zanieczyszczone.
 


Rozdział 5
Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami

 


§ 31
Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów, przeznaczone do składowania należy bezwzględnie kierować do właściwej dla regionu centralnego, określonego w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, regionalnej stacji przetwarzania odpadów komunalnych (a w przypadku jej awarii lub braku) do instalacji wskazanych jako zastępcze.
 
§ 32
Przez instalację zastępczą, o której mowa w § 31 należy rozumieć instalację zlokalizowaną w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie.
 


Rozdział 6
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

 


§ 33
1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia;
2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.  

§ 34
1. Zabrania się wprowadzania zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej, a także do sklepów i lokali gastronomicznych, aptek i pomieszczeń biurowych oraz wyprowadzania ich na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, plaż, kąpielisk i targowiska miejskiego;
2. Zakaz określony w ust. 1 nie dotyczy obiektów do których można wchodzić ze zwierzętami;
3. Osoby posiadające zwierzęta domowe obowiązane są do natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach służących do wspólnego użytku oraz w obiektach i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego w szczególności takich jak chodniki, jezdnie, place, parkingi, alejki w parkach i alejki na zieleńcach.  

§ 35
Psa należy prowadzić na smyczy a w przypadku psów rasy uznanej za agresywną dodatkowo w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i na terenach zielonych, na których nie ma zakazu i tylko w wypadku, gdy posiadacz psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem się.
 

Rozdział 7
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

 

§ 36
Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenie Lubniewic z wyłączeniem terenów zabudowy jednorodzinnej.
 
§ 37
Na pozostałych terenach gminy wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod warunkiem, że utrzymujący je zapewni:
1. Przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno - epidemiologicznych;
2. Posiadanie budynku spełniającego wymogi Ustawy Prawo budowlane i ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;
3. Gromadzenie i usuwanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami i odpady nie będą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości, jak również wód powierzchniowych i podziemnych;
4. Nie powodowanie uciążliwości, w szczególności zapachowych, hałasu dla współużytkowników oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich.  

 

Rozdział 8
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
 


§ 38
1. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeby;
2. Nieruchomości podlegające obowiązkowej deratyzacji:
a) wielorodzinne budynki mieszkalne;
b) obiekty użyteczności publicznej;
c) zabudowania gospodarskie, w których prowadzona jest produkcja rolna oraz utrzymywane są zwierzęta gospodarskie;
d) sklepy, warsztaty, obiekty przemysłowe;
3. Właściciele nieruchomości wymienionych w § 38 ust. 2 pkt 2-4 zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji co najmniej dwa razy w roku, wiosną i jesienią ;
4. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne obszar ten podlega obowiązkowej deratyzacji w zakresie uzgodnionym  z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w terminie nie przekraczającym 1-ca od wystąpienia zagrożenia;
5. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.  
 

Rozdział 9
Postanowienia końcowe
 


§ 39
Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych nie przestrzegający zapisów niniejszego Regulaminu zgodnie z art. 10 ustawy będą podlegali karze grzywny.
 
§ 40
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 41
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc: 
1. Uchwała Nr XXXV/261/2006 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 13 września 2006r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Lubniewice;
2. Uchwała Nr XXVII/226/2010 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 24 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubniewice.  

§ 42
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2012.2427 z dnia 2012-11-30

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (27 listopada 2012, 13:15:28)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (30 listopada 2012, 13:28:36)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1225