NULL string(0) ""

Uchwała nr LIII/367/2024Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 27 marca 2024w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2024Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 , 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2023, poz. 40 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust 2, pkt. 6,8 , art.219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023, poz.1270 ze zm. ) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr LIII/367/2024
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 27 marca 2024


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2024

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 , 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2023, poz. 40 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust 2, pkt. 6,8 , art.219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023, poz.1270 ze zm. ) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1. 
Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 1.437.226,40 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
-  zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.215.948,40 zł.-zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 221.278,00 zł.

§ 2. 
Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 1.427.272,23 zł., jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.144.067,40 zł. -zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 283.204,83  zł.

§ 3. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości  21.606.548,03 zł.w tym:
1) dochody bieżące – 17.865.701,22 zł.
2) dochody majątkowe – 3.740.846,81 zł.

§ 4. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 24.951.012,98  zł w tym:
1) Wydatki bieżące – 19..092.271,72 zł.
2) Wydatki majątkowe –5.858.741,26 zł.

§ 5. 
1. Określa się deficyt budżetu w kwocie 3.344.464,95 zł, który zostanie pokryty  przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy.
2. Określa się przychody budżetu w kwocie 3.594.464,95 zł
3. Przychody i rozchody określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. 
Załącznik nr 4 do Uchwały nr LI/342/2023 z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2024  (zestawienie planowanych  dotacji  udzielanych z budżetu gminy) otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały .

§ 7. 
Załącznik nr 6 do Uchwały nr LI/342/2023 z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2024 (Plan wydatów w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa Gminy Lubniewice na rok 2024)  otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. 
W uchwale nr LI/342/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2024 rok w  § 9 wprowadza się następujące zmiany:
1. Ustęp 1 otrzymuje brzmienie : " Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 156.837,40 zł. oraz na wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych w  kwocie  147.575,78 zł. i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wkocie 10.000,00 zł.
2. Ustęp 3 otrzymuje brzmienie:  "Określa się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.000,00 zł. oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 3.098,94 zł."
3. Ustęp 6 otrzymuje brzmienie: " Określa się dochody pochodzące z " Funduszu Pomocy w kwocie  50.558,18 zł. oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym  na terytorium tego państwa w kwocie 50.558,18 zł".

§ 9. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 10. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr LIII/367/2024 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 marca 2024 r. (861kB) pdf
Przewodniczący Rady Miejskiej
        w Lubniewicach
               Tomasz Janiszewski

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (28 marca 2024, 11:11:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 149