NULL string(0) ""

Uchwała nr LIII/366/2024Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 27 marca 2024w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym i sołtysom Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 oraz art. 37 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługującym radnemu gminy z dnia 27 października 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1974) uchwala się co następuje:

Uchwała nr LIII/366/2024
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 27 marca 2024


w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym i sołtysom

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 oraz art. 37 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługującym radnemu gminy z dnia 27 października 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1974) uchwala się co następuje:


§ 1. 
Ustala się wysokość oraz zasady obliczania i wypłacania diet dla radnych Rady Miejskiej w Lubniewicach i sołtysów:
1. Dla Przewodniczącego Rady ustala się zryczałtowaną dietę miesięczną w wysokości – 1300 zł.
2. Dla Wiceprzewodniczących Rady i Przewodniczących komisji za udział w sesji, w posiedzeniu komisji przysługuje dieta w wysokości 370 zł.
3. Radnym za udział w sesji i posiedzeniu komisji przysługuje dieta:
-  dla Radnych zamieszkałych w miejscu odbywania sesji lub posiedzenia – 290 zł;
-  dla zamiejscowych Radnych – 310 zł.
4. Sołtysom za udział w sesji przysługuje dieta w wysokości – 310 zł.
5. Sołtysowi nie przysługuje dieta, określona w pkt. 4 jeżeli pobiera dietę określoną w ust.3.
6. Wysokość diet określona w ust. 2 i 3 przysługuje również Radnym wchodzącym w skład komisji doraźnych Rady.
7. Radnym, spełniającym warunki do uzyskania więcej niż jednej diety, wymienionej w ust. 2 i 3, przysługuje jedna dieta w najwyższej wysokości.
8. Dieta należna jest za udział w posiedzeniu komisji i sesji.

§ 2. 
Traci moc Uchwała nr LI/338/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet przysługującym radnym i sołtysom.

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

Uchwała nr LIII/366/2024 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 marca 2024 r. (221kB) pdf
Przewodniczący Rady Miejskiej
        w Lubniewicach
               Tomasz Janiszewski
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 1106 z dnia 2024-04-09

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (28 marca 2024, 11:07:24)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (10 kwietnia 2024, 09:03:30)
Zmieniono: AKTUALIZACJA

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 145