NULL string(0) ""

Uchwała nr LIII/364/2024Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 27 marca 2024w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie LubniewiceNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1469 ze zm.) po uzyskaniu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie, Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr LIII/364/2024
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 27 marca 2024


w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Lubniewice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1469 ze zm.) po uzyskaniu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie, Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1. 
Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubniewice w zakresie wynikającym z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1469 ze zm.).
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. 
Ustala się następujące wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości:
1. Właściciel nieruchomości obowiązany jest do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych następujących frakcji odpadów:
1) papier i tektura,
2) metal i tworzywo sztuczne,
3) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe,
4) opakowania wielomateriałowe,
5) ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
6) odzież i tekstylia z materiałów naturalnych,
7) mebli i inne odpady wielkogabarytowe,
8) przeterminowane leki,
9) chemikalia (farby, rozpuszczalniki),
10) zużyte baterie i akumulatory,
11) budowlano-remontowe i rozbiórkowe,
12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
13) zużyte opony.
14) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji
we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.
2. Niesegregowane( zmieszane) odpady komunalne należy zbierać do pojemników o pojemnościach określonych w § 9 ust. 1 pkt. 1.
3. Papier w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury należy zbierać do pojemników lub worków o pojemnościach określonych w §9 ust. 2
4. Odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe należy zbierać
do pojemników lub worków o pojemnościach określonych w §9 ust. 3
5. Odpady ulegające biodegradacji należy zbierać do pojemników o pojemnościach określonych w § 9 ust. 4.
6. Szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego należy gromadzić w pojemnikach
lub workach o pojemnościach określonych w § 9 ust. 5.
7. Na terenie Gminy dopuszcza się kompostowanie bioodpadów powstających na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi we własnym zakresie i na własne potrzeby. Kompostownik
lub pryzma kompostowa nie może stwarzać uciążliwości dla sąsiadów. Kompostownik nie może być zastąpiony przez miejsca gromadzenia obornika, gnojówki lub gnojowicy, w przypadku, gdy nawozy te stosowane są do celów rolniczych.
8. Posiadanie kompostownika, o którym mowa w ust.7, zwalnia w całości właściciela nieruchomości z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na bioodpady.
9. Do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych należy dostarczać:
1) odpady wielkogabarytowe i meble,
2) odpady budowlano – remontowe i rozbiórkowe,
3) zużyte opony,
4) przeterminowane leki,
5) puste opakowania po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach,
6) opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych (chemikaliów, farb, rozpuszczalników, lakierów),
7) zużyte baterie i akumulatory,
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
9) odzież i tekstylia z materiałów naturalnych,
10) szkło budowlane (z wyłączeniem szkła zbrojonego)
11) opakowania z tworzyw sztucznych,
12) lampy fluorescencyjne,
13) papę odpadową,
14) drewno budowlane.
10. Odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, muszą zostać załadowane do odpowiedniego pojemnika przeznaczonego na tego typu odpady lub dostarczone do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Właściciel nieruchomości ma obowiązek odpowiednio wcześniej zamówić taki pojemnik u przedsiębiorcy. Odbieranie takich odpadów powinno odbywać się w zależności od potrzeb, po wcześniejszym uzgodnieniu z podmiotem obsługującym Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych lub dostarczone przez właściciela nieruchomości do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
11. Sposób pozbycia się odpadów komunalnych innych, niż wcześniej wymienione, właściciel nieruchomości uzgadnia z odbierającym odpady lub z Gminnym Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
12. Odpady przeznaczone do składowania w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będą odbierane bezpośrednio od właściciela nieruchomości wg podanego harmonogramu i przewożone do punktu zbiórki - z wyjątkiem odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych, które właściciel nieruchomości będzie dostarczał do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
13. Opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed włożeniem do pojemnika.
14. Plastikowe odpady opakowaniowe posiadające zakrętki należy odkręcić i ponownie nakręcić po zgnieceniu, tak by zachowały zmniejszoną objętość.

§ 3. 
Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do:
1. Zagwarantowania bezkolizyjnego dojazdu do punktu ustawienia pojemników na odpady komunalne dla podmiotu odbierającego odpady.
2. Uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń części nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pojazdów oraz pieszych, a także podjęcie działań mających na celu usunięcie zgromadzonych zanieczyszczeń oraz ograniczenia śliskości chodnika.

§ 4. 
Właściciel koni, bryczek i pojazdów konnych poruszających się po drogach publicznych na terenie gminy zobowiązani są do natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń po koniach.

§ 5. 
Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi są niedozwolone, z zastrzeżeniem § 6 i 7.

§ 6. 
Zezwala się na mycie pojazdów samochodowych na utwardzonym terenie nieruchomości nie służącym do użytku publicznego, pod warunkiem odprowadzania powstałych ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych, po uprzednim ich przejściu przez łapacz oleju i odstojnik. Odprowadzanie ścieków bezpośrednio do wód lub ziemi jest zabronione.

§ 7. 
1. Naprawa pojazdów samochodowych związana z ich bieżącą eksploatacją jest dozwolona poza warsztatami naprawczymi na terenie nieruchomości, pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód lub ziemi oraz uciążliwości dla sąsiadów. Powstałe odpady powinny być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Dopuszczalne jest również, poza warsztatami, usuwanie awarii pojazdów powstałych podczas podróży.

§ 8. 
Inne odpady niż komunalne, powstające na nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej (np. budowlane, metalowe i inne) należy przekazywać podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru i postępować z nimi zgodnie z zasadami przewidzianymi w odrębnych przepisach. Koszt wywozu i utylizacji tych odpadów obciąża prowadzącego działalność a w przypadku nie wywiązywania się przez niego z tego obowiązku – właścicieli nieruchomości.
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 9. 
1. Pojemniki przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:
1) Kosze uliczne o pojemności od 20 l do 50 l,
2) Pojemniki na odpady niesegregowane w kolorze czarnym lub oznaczonych napisem „Odpady niesegregowane” o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l.
2. Odpady zbierane selektywnie tj. papier w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury gromadzone będą w pojemnikach lub workach o kolorze niebieskim oznaczonych napisem „Papier” o pojemności:
1) Worki od 120l – budynki jednorodzinne,
2) Pojemniki 240l, 1100l – wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe.
3. Odpady zbierane selektywnie tj. odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe gromadzone będą w pojemnikach lub workach o kolorze żółtym oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne” o pojemności:
1) Worki od 120l – budynki jednorodzinne,
2) Pojemniki 240l, 1100l – wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe.
4. Odpady ulegające biodegradacji będą w pojemnikach w kolorze brązowym oznaczonych napisem „BIO” o pojemności 120 l, 240 l, 1100l
5. Szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego będą gromadzone w pojemnikach lub workach w kolorze zielonym oznaczonych napisem „Szkło” o pojemności:
1) Worki od 80l do 120l – budynki jednorodzinne,
2) Pojemniki 120l, 240l, 1100l – wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe.
6. Kontenery o pojemności od 1,1 m3 do 36 m3 stanowiące wyposażenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki.

§ 10. 
Ustala się we wszystkich rodzajach zabudowy minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów:
1. Niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeśli z takiego pojemnika korzysta
1) Nie mniej niż jedna osoba i nie więcej niż 4 osoby - w rozmiarze 120 l.
2) Nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 12 osób - w rozmiarze 240 l.
2. Biodegradowalnych odpadów komunalnych, jeśli z takiego pojemnika korzysta;
1) Nie mniej niż jedna osoba i nie więcej niż 4 osoby- w rozmiarze 120 l.
2) Nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 12 osób - w rozmiarze 240 l.
3. Dopuszcza się przy zachowaniu minimalnej pojemności stosowanie innych pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych, niż zostały określone w ust. 1 i ust. 2
4. W przypadku korzystania z pojemników, większej ilości osób niż określono w ust. 1 pkt b i ust. 2 pkt b przyjmuje się minimalną pojemność pojemników w ten sposób, że na każdą kolejną osobę należy zwiększyć pojemność o wartość 20 litrów.

§ 11. 
Ustala się warunki utrzymania pojemników:
1. W zakresie stanu sanitarnego: pojemniki należy utrzymać w czystości zarówno zewnętrznej jak i wewnętrznej, tak aby nie powodowały emisji uciążliwych zapachów.
2. W zakresie stanu technicznego:
1) Pojemniki mają być kompletne i nieuszkodzone.
2) Pojemniki mają być wyposażone w pokrywę, koła do przemieszczania, specjalny uchwyt ułatwiający jego ciągnięcie i pchanie, uchwyty do mechanizmów załadowczych.
3. W zakresie stanu porządkowego: Pojemniki nie mogą być przepełnione, co mogłoby prowadzić do wysypywania się odpadów poza pojemnik.

§ 12. 
Przyjmuje się, dla celów niniejszego regulaminu, że mieszkaniec na terenie gminy wytwarza 1,1m3 odpadów komunalnych rocznie.

§ 13. 
Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny odpadów komunalnych na terenie nieruchomości dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy;
1. Dla szkół i przedszkoli - 3 l na każde dziecko i pracownika.
2. Dla lokali handlowych - 50 l na każde 10m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na lokal.
3. Dla punktów handlowych poza lokalem - 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na punkt.
4. Dla lokali gastronomicznych - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tak zwanych ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu.
5. Dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik o pojemności 120 l na każdych 10 pracowników.
6. Dla zakładów świadczących usługi zdrowotne 50 l na każde 10m2 powierzchni całkowitej,
jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na lokal.
7. Dla hoteli, pensjonatów, ośrodków wypoczynkowych, pól campingowych, domków letniskowych
i tym podobnych - 20 l na jedno miejsce.
8. Dla ogródków działkowych - 240 l na każdą działkę w okresie sezonu to jest od 1 marca do 31 października każdego roku, i 120 l poza tym okresem.
9. W przypadku lokali, w których prowadzony jest handel artykułami spożywczymi oraz lokali gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz w pobliżu wejścia dla klientów lokalu, co najmniej jednego pojemnika 80 l na odpady.
10. Dla punktów usługowych wypożyczania pływającego sprzętu wodnego co najmniej dwa pojemniki 120 l w sezonie świadczenia usługi. Pojemność powinna być dostosowana do potrzeb

§ 14. 
Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności: drogach publicznych, chodnikach, drogach wewnętrznych, parkach, placach, przystankach, odpady komunalne należy gromadzić w kosze uliczne o pojemności od 20l do 50l, usytuowane w odległościach nie rzadziej niż 100 m.

§ 15. 
Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego do odbioru odpadów bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości. Dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach, po wcześniejszym uzgodnieniu właściciela nieruchomości z podmiotem odbierającym odpady.

§ 16. 
Na terenie gminy zabrania się:
1. gromadzenia w pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych odpadów innych niż zgodne z jego przeznaczeniem a także gromadzenia śniegu, lodu, gruzu, leków, substancji toksycznych, żużla, rozpuszczalników, gorącego popiołu oraz innych mogących uszkodzić pojemnik;
2. wrzucania do pojemników i/lub worków na opakowania szklane:
1) ceramiki,
2) naczyń żaroodpornych,
3) luster,
4) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości,
5) szkła budowlanego (szyb okiennych, szkła zbrojonego),
6) szyb samochodowych;
3. wrzucania do pojemników na opakowania z tworzyw sztucznych:
1) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii,
2) opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach,
3) opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych,
4) opakowań z zawartością,
5) kalki technicznej,
6) prospektów foliowych i lakierowanych katalogów,
7) opakowań po aerozolach.
4. odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz wycieków z obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe;
5. wrzucania do przydomowych kompostowników i pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji odpadów innych niż bioodpady.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 17. 
1. Właściciele nieruchomości, którzy nie są podłączeni do sieci kanalizacyjnej, zobowiązani
są do opróżniania zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków.
2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do udokumentowania, w formie umowy oraz rachunków, faktur czy potwierdzeń zapłaty, korzystania z usług podmiotu uprawnionego w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
3. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do pozbywania się nieczystości ciekłych zgromadzonych w zbiorniku bezodpływowym, korzystając z usług pomiotu posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Zbiorniki te winne być opróżniane w sposób systematyczny nie dopuszczając do ich przepełnienia lub wydzielania odorów.
4. Właściciele nieruchomości wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków zobowiązani
są do ich opróżniania, korzystając z usług podmiotu posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. Oczyszczalnie te winny być opróżniane zgodnie z instrukcją ich eksploatacji, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń i ich wadliwego działania, jednak nie rzadziej niż raz na rok.

§ 18. 
Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w terminach wyznaczonych harmonogramem opracowanym przez uprawnionego przedsiębiorcę, przy czym:
1. Odpady zmieszane:
1) zgromadzone w pojemnikach ustawionych na nieruchomościach zamieszkałych: w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej w części miejskiej i wiejskiej Gminy Lubniewice oraz zabudowie wielolokalowej w części wiejskiej Gminy Lubniewice raz na dwa tygodnie zgodnie z harmonogramem,
2) zgromadzone w pojemnikach ustawionych na nieruchomościach zamieszkałych: w zabudowie wielolokalowej w części miejskiej Gminy Lubniewice w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na tydzień, zaś w okresie od listopada do marca nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie zgodnie z harmonogramem.
3) zgromadzone w pojemnikach ustawionych na nieruchomościach niezamieszkałych co najmniej raz na dwa tygodnie.
2. Odpady zbierane selektywnie:
1) odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, zgromadzone w pojemnikach lub w workach ustawionych na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej raz na miesiąc zgodnie z harmonogramem,
2) odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe zgromadzone w pojemnikach lub w workach ustawionych na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych w zabudowie wielolokalowej raz na miesiąc  a w okresie od czerwca do sierpnia raz na dwa tygodnie zgodnie z harmonogramem,
3) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, zgromadzone w pojemnikach lub w workach ustawionych na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i wielolokalowej raz na miesiąc zgodnie z harmonogramem,
4) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego zgromadzone w pojemnikach lub workach ustawionych na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i wielolokalowej raz na miesiąc zgodnie z harmonogramem.
3. Odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone stanowiące odpady komunalne:
1) zgromadzone w pojemnikach ustawionych na nieruchomościach zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej zagrodowej i wielolokalowej w okresie od listopada do marca raz na dwa tygodnie, zgodnie z harmonogramem,
2) w miesiącach od kwietnia do października odpady biodegradowalne oraz odpady zielone na terenie całej Gminy Lubniewice w zabudowie jednorodzinnej i wielolokalowej będą odbierane raz na tydzień, zgodnie z harmonogramem.

§ 19. 
Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego ustala się:
1. W zakresie zamiatania, odśnieżania, usuwania śliskości, błota w terminach gwarantujących codzienną czystość, porządek i brak śliskości.
2. W zakresie opróżniania koszy ulicznych:
1) W okresie od kwietnia do września - nie rzadziej niż raz na tydzień,
2) W okresie od października do marca - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
3. Właściciele punktów handlowych i usługowych zobowiązani są usuwać odpady codziennie.

§ 20. 
1. Właściciele sklepów, punktów gastronomicznych lub usługowych obowiązani są do ustawienia koszy ulicznych na śmieci przed użytkowanymi lokalami i zapewnienia ich opróżniania z częstotliwością zapobiegającą ich przepełnieniu, nie rzadziej jednak niż jeden raz w tygodniu.
2. Dopuszcza się wspólne ustawienie jednego kosza przez nie więcej niż trzech bezpośrednio sąsiadujących przedsiębiorców.
3. Pola campingowe, namiotowe, ośrodki wypoczynkowe, hotele, pensjonaty, ogródki działkowe w okresie pobytu wczasowiczów muszą być wyposażone w wystarczającą ilość pojemników na odpady. Ilość pojemników należy dostosować do liczby wczasowiczów oraz zapewnić ich opróżnianie z częstotliwością zapobiegającą ich przepełnieniu, nie rzadziej jednak niż jeden raz w tygodniu.

§ 21. 
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do opróżniania pojemników z częstotliwością określoną w § 18 i § 19 lub zapewniając taką częstotliwość opróżniania aby nie doprowadzić do przesypywania, zagniwania lub wydzielania odorów.

§ 22. 
Pracownicy podmiotu uprawnionego są zobowiązani do natychmiastowego usunięcia zanieczyszczeń powstałych w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz nieczystości płynnych.

§ 23. 
W okresie prowadzenia działalności, właściciele nieruchomości, na terenach których prowadzona jest działalność wiążąca się ze zwiększonym okresowym przebywaniem osób (np. wynajem pokoi itp.) zobowiązani są do zwiększenia częstotliwości usuwania odpadów lub wyposażenia nieruchomości w dodatkowe pojemniki na odpady.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 24. 
Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązane są rejestrować masę odbieranych poszczególnych rodzajów segregowanych odpadów komunalnych odbieranych od poszczególnych właścicieli nieruchomości zbierających te odpady.

§ 25. 
Funkcjonowanie systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych ma zapewnić:
1. Ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających  biodegradacji,
2. Wydzielenie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych,
3. Osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 26. 
Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do:
1. Zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia.
2. Sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności: nie pozostawiania zwierzęcia bez nadzoru, nie dopuszczenia do zanieczyszczeń terenów przeznaczonych do wspólnego użytku i użyteczności publicznej oraz natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń( odchodów i innych nieczystości) pozostawionych przez zwierzęta z terenów wspólnego użytku.
3. Osoby utrzymujące psy mają obowiązek przechowywania zaświadczenia potwierdzającego realizację obowiązku  wykonywania szczepień przeciwko wściekliźnie.
4. Zwolnienie psa ze smyczy może nastąpić na terenie nieruchomości niepublicznej ogrodzonej szczelnie, nie dopuszczającej na swobodne wydostanie się psa oraz na wybiegach przeznaczonych dla psów pod warunkiem stałego dozoru nad psem.

§ 27. 
1. Osoby utrzymujące psy zobowiązane są do nie  wprowadzania zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej, a także do sklepów i lokali gastronomicznych, aptek i pomieszczeń biurowych oraz nie wyprowadzania ich na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, plaż, kąpielisk i targowiska miejskiego.
2. Osoby posiadające zwierzęta domowe obowiązane są do natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach służących do wspólnego użytku oraz w obiektach i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego w szczególności takich jak chodniki, jezdnie, place, parkingi, alejki w parkach i alejki na zieleńcach.

§ 28. 
Psa należy prowadzić na smyczy a w przypadku psów rasy uznanej za agresywną dodatkowo w kagańcu. Za psy agresywne uznaje się wszystkie rasy wymienione w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003r. (Dz. U. z 2003 r., nr 77, poz. 687) w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i na terenach zielonych, na których nie ma zakazu i tylko w wypadku, gdy posiadacz psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.
Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.

§ 29. 
Na pozostałych terenach gminy wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod warunkiem, że utrzymujący je zapewni:
1. Przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno – epidemiologicznych.
2. Posiadanie budynku spełniającego wymogi Ustawy Prawo budowlane i ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.
3. Gromadzenie i usuwanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami i odpady nie będą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości, jak również wód powierzchniowych i podziemnych.
4. Nie powodowanie uciążliwości, w szczególności zapachowych, hałasu dla współużytkowników
oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich.
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 30. 
Zobowiązuje się z wyjątkiem postanowień §32 do przeprowadzania obowiązkowej deratyzacji na terenie całej gminy Lubniewice raz w roku - w kwietniu.

§ 31. 
Obowiązkowej deratyzacji podlegają:
1. wielorodzinne budynki mieszkalne,
2. obiekty użyteczności publicznej,
3. zabudowania gospodarskie, w których prowadzona jest produkcja rolna,
4. sklepy, warsztaty, obiekty przemysłowe.

§ 32. 
Nieruchomości, na terenie których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie, podlegają obowiązkowej deratyzacji dwa razy w roku, tj. w kwietniu i w październiku.
Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 33. 
1. Traci moc uchwała Nr XVIII/108/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 marca 2020r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubniewice (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z 2020r., poz. 917)
2. Traci moc uchwała nr XLII/271/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 stycznia 2023 roku  zmieniająca uchwałę nr XVIII/108/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubniewice (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z 2023 r., poz. 457) 

§ 34. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

Uchwała nr LIII/364/2024 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 marca 2024 r. (278kB) pdf
Przewodniczący Rady Miejskiej
        w Lubniewicach
               Tomasz Janiszewski
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 1112 z dnia 2024-04-10

metryczka


Odpowiada za treść: Magdalena Tadysz
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (28 marca 2024, 11:00:37)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (11 kwietnia 2024, 12:34:14)
Zmieniono: AKTUALIZACJA

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 147