NULL string(0) ""

Uchwała nr LIII/363/2024Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 27 marca 2024w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadówNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) i art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 ze zm. ), po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie, Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr LIII/363/2024
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 27 marca 2024


w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) i art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 ze zm. ), po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie, Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1. 
Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lubniewice i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną, przez właściciela nieruchomości zamieszkałej, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności:
1. rodzaje i ilość odbieranych odpadów komunalnych,
2. częstotliwość odbierania odpadów komunalnych,
3. sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
4. tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

§ 2. 
W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1. wyposaża się nieruchomości w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych:
1) zmieszane – pojemniki;
2) metal, tworzywo sztuczne, opakowania wielomateriałowe – worki lub pojemniki;
3) papier i tektura – worki lub pojemniki;
4) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła – worki lub pojemniki;
5) odpady ulegające biodegradacji – pojemniki;
2. zapewnia się utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie technicznym.

§ 3. 
Gmina Lubniewice w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zapewni świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów od mieszkańców Gminy w następującym zakresie:
1. Odbioru odpadów komunalnych (zmieszanych) – w każdej ilości.
2. Odbioru papieru, tektury, metalu, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, szkła, odpadów opakowaniowych ze szkła, odpadów ulegających biodegradacji, odzieży i tekstyliów z materiałów naturalnych, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, przeterminowanych leków, zużytych baterii, akumulatorów, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lamp fluoroscencyjnych, szkła budowlanego (z wyłączeniem szkła zbrojonego), opakowań zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych (chemikaliów, farb, rozpuszczalników, lakierów), pustych opakowań po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach odpadów budowlano – remontowych i rozbiórkowych zebranych w sposób selektywny – w każdej ilości.

§ 4. 
Zbieranie odpadów na nieruchomościach zamieszkałych niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubniewice, będzie traktowane jako niedopełnienie obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny i zagrożone nałożeniem podwyższonej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za każdy miesiąc, kiedy obowiązek ten nie jest wypełniany.

§ 5. 
1. Odpady powstałe na nieruchomościach zamieszkałych będą odbierane bezpośrednio z tych nieruchomości, jeśli są to:
1) odpady zmieszane,
2) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła (bezbarwne i kolorowe),
3) metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
4) papier i tektura,
5) ulegające biodegradacji i odpady zielone.
2. Odbieranie innych odpadów komunalnych selektywnie zbieranych, niewymienionych w ust. 1 odbywać się będzie w punkcie selektywnego ich zbierania, w szczególności dotyczy:
1) odpadów wielkogabarytowych i mebli,
2) odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych,
3) zużytych opon,
4) przeterminowanych leków,
5) pustych opakowań po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach,
6) opakowań zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych (chemikaliów, farb, rozpuszczalników, lakierów),
7) zużytych baterii i akumulatorów,
8) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
9) odzieży i tekstyliów z materiałów naturalnych,
10) szkła budowlanego (z wyłączeniem szkła zbrojonego),
11) opakowań z tworzyw sztucznych
12) lamp fluorescencyjnych,
13) papy odpadowej,
14) drewna budowlanego.

§ 6. 
Mieszkańcy Gminy Lubniewice są zobowiązani we własnym zakresie dostarczyć odpady komunalne wymienione w § 5 ust. 2 pkt 2 do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

§ 7. 
Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych:
1. Odpady zmieszane:
1) zgromadzone w pojemnikach ustawionych na nieruchomościach zamieszkałych: w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej w części miejskiej i wiejskiej Gminy Lubniewice oraz zabudowie wielolokalowej w części wiejskiej Gminy Lubniewice raz na dwa tygodnie zgodnie z harmonogramem,
2) zgromadzone w pojemnikach ustawionych na nieruchomościach zamieszkałych: w zabudowie wielolokalowej w części miejskiej Gminy Lubniewice w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na tydzień, zaś w okresie od listopada do marca nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie zgodnie z harmonogramem.
2. Odpady zbierane selektywnie:
1) tworzywa sztuczne, odpady metalowe, opakowania wielomateriałowe zgromadzone w pojemnikach lub w workach ustawionych na nieruchomościach zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej raz na miesiąc zgodnie z harmonogramem,
2) tworzywa sztuczne, odpady metalowe, opakowania wielomateriałowe zgromadzone w pojemnikach lub w workach ustawionych na nieruchomościach zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej raz na miesiąc
a w okresie od czerwca do sierpnia raz na dwa tygodnie zgodnie z harmonogramem,
3) papier, makulatura zgromadzone w pojemnikach lub w workach ustawionych na nieruchomościach zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i wielolokalowej raz na miesiąc zgodnie z harmonogramem,
4) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego zgromadzone w pojemnikach lub workach ustawionych na nieruchomościach zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i wielolokalowej raz na miesiąc zgodnie z harmonogramem.
3. Odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone:
1) zgromadzone w pojemnikach ustawionych na nieruchomościach zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i wielolokalowej w okresie od listopada do marca raz na dwa tygodnie, zgodnie z harmonogramem,
2) w miesiącach od kwietnia do października odpady biodegradowalne oraz odpady zielone na terenie całej Gminy Lubniewice w zabudowie jednorodzinnej i wielolokalowej będą odbierane raz na tydzień, zgodnie z harmonogramem.
4. Dopuszcza się gromadzenie odpadów ulegających biodegradacji w przydomowych kompostownikach, w sposób niepowodujący uciążliwości dla otoczenia.

§ 8. 
1. Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie przyjmował odpady
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 18.00.
2. Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest w Długoszynie 80, 69-200 Sulęcin, na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych – Celowy Związek Gmin CZG-12 w Długoszynie.
3. Właściciele nieruchomości mogą także dostarczyć do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpady zebrane selektywnie wymienione w § 5 ust 1 pkt 1-5.
4. Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie przyjmuje odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych).
5. Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj lub ilość wskazują na to, że nie powstały one na nieruchomości zamieszkałej.
6. Opłata uiszczana gminie za odpady komunalne, nie obejmuje kosztu transportu odpadów do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i innych miejsc proponowanych do przekazania odpadów.

§ 9. 
Uwagi w sprawie niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych można zgłaszać przy pomocy poniższych form:
- telefonicznie pod nr 728 992 799,
- pocztą elektroniczną na adres email: odpady@lubniewice.pl,
- osobiście w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach, parter – pokój nr 4,
- listownie na adres Urząd Miejski w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice
w terminie 7 dni od daty świadczonej lub niewykonanej usługi.

§ 10. 
Traci moc uchwała Nr XXXII/255/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z 2017r., poz. 2351).

§ 11. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

Uchwała nr LIII/363/2024 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 marca 2024 r. (239kB) pdf
Przewodniczący Rady Miejskiej
        w Lubniewicach
               Tomasz Janiszewski

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 1104 z dnia 2024-04-09

metryczka


Odpowiada za treść: Magdalena Tadysz
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (28 marca 2024, 10:47:19)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (10 kwietnia 2024, 09:05:55)
Zmieniono: AKTUALIZACJA

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 129