NULL string(0) ""

Uchwała nr LIII/357/2024Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 27 marca 2024w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym w formie usług sąsiedzkich i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz wymiaru, zakresu, sposobu rozliczania wykonywania usług sąsiedzkich a także rozszerzonego katalogu osób, dla których wsparcie w formie usług sąsiedzkich będzie miało charakter uzupełniającyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz na podstawie art. 50 ust. 6 i ust. 6a w związku z art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 17 ust. 2 pkt 2a i art. 36 pkt 2 lit. l) i m) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LIII/357/2024
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 27 marca 2024


w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym w formie usług sąsiedzkich i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz wymiaru, zakresu, sposobu rozliczania wykonywania usług sąsiedzkich a także rozszerzonego katalogu osób, dla których wsparcie w formie usług sąsiedzkich będzie miało charakter uzupełniający

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz na podstawie art. 50 ust. 6 i ust. 6a w związku z art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 17 ust. 2 pkt 2a i art. 36 pkt 2 lit. l) i m) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. 
Określa się:
1) szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym w formie usług sąsiedzkich i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
2) szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz  tryb ich pobierania;
3) wymiar, zakres i sposób rozliczania wykonywania usług sąsiedzkich;
4) rozszerzony katalog osób, dla których wsparcie w formie usług sąsiedzkich będzie miało charakter uzupełniający.

§ 2. 
1. Udzielenie pomocy w formie usług opiekuńczych, w tym w formie usług sąsiedzkich oraz specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, następuje na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub innej osoby, za pisemną zgodą osoby zainteresowanej albo z urzędu.
2. Pomocy, o której mowa w ust. 1, udziela się oparciu o dowody dokumentujące dochody, stan zdrowia i wywiad środowiskowy przeprowadzony w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej.

§ 3. 
Ustala się koszt jednej godziny świadczonej usługi opiekuńczej, w tym w formie usług sąsiedzkich,  w wysokości 17 zł (słownie: siedemnaście złotych 00/100).

§ 4. 
Usługi z wyłączeniem usług sąsiedzkich realizowane będą we wszystkie dni miesiąca
z uwzględnieniem dni wolnych od pracy i święta w godzinach pracy osób wykonujących usługi.

§ 5. 
Osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza 100% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, usługi opiekuńcze, w tym w formie usług sąsiedzkich i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczone są nieodpłatnie.

§ 6. 
1. Osobom i rodzinom, których dochód przekracza 100% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, usługi opiekuńcze, w tym w formie usług sąsiedzkich i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone są odpłatnie,  według zasad określonych w tabeli poniżej:
Kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, wyrażony w procentach Wysokość odpłatności w procentach ustalona od wysokości kosztu usługi za jedną godzinę dla: a)    osoby samotnie gospodarującej b)   osoby w rodzinie do 100% nieodpłatnie nieodpłatnie powyżej 100% do 150% 10% 25% powyżej 150% do 200% 20% 30% powyżej 200% do 250% 25% 35% powyżej 250% do 300% 35% 45% powyżej 300% do 400% 50% 75% powyżej 400% 100% 100% ( tabela do pobrania w załączniku PDF).

§ 7. 
1. Odpłatność za usługi opiekuńcze, w tym w formie usług sąsiedzkich i specjalistyczne usługi opiekuńcze  naliczana jest w okresach miesięcznych z dołu do ostatniego dnia każdego miesiąca, zgodnie z dokumentacją potwierdzającą liczbę godzin usług faktycznie zrealizowanych.
2. Odpłatność za usługi opiekuńcze, w tym w formie usług sąsiedzkich i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest co miesiąc na konto Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach, w terminie 14 dni od dnia  otrzymania faktury.

§ 8. 
1. Osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności za przyznane usługi opiekuńcze, w tym
w formie usług sąsiedzkich lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, może zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z odpłatności na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, na swój wniosek, wniosek przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub wniosek pracownika socjalnego, w szczególności ze względu na:
1) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka wsparcia, placówce leczniczo-rehabilitacyjnej,
2) konieczność korzystania z usług przez więcej niż jedną osobę w rodzinie,
3) sprawowanie opieki nad  więcej niż jedną osobą w rodzinie wymagającą pomocy
w formie usług  z powodu wieku, stanu zdrowia, przewlekłej choroby lub niepełnosprawności,
4) zdarzenie losowe,
5) ponoszenie znacznych wydatków związanych z leczeniem, rehabilitacją świadczeniobiorcy, dla których odpłatność stanowiłaby nadmierne obciążenie.
6) inne uzasadnione przyczyny i trudne sytuacje życiowe świadczeniobiorców
lub członków ich rodzin.

§ 9. 
1. Wymiar i zakres świadczonych usług sąsiedzkich ustalany jest z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb świadczeniobiorcy, stanu jego zdrowia, sprawności psychofizycznej, wieku oraz możliwości Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach.
2. Usługi sąsiedzkie mogą być świadczone siedem dni w tygodniu, również w dni ustawowo wolne od pracy.
3. Usługi sąsiedzkie są rozliczane miesięcznie, na podstawie karty realizacji usługi sąsiedzkiej, potwierdzonej pisemnie podpisem przez świadczeniobiorcę, jego przedstawiciela ustawowego lub członka rodziny z wyłączeniem przypadków, gdy świadczeniobiorca z różnych przyczyn nie może się podpisać, co powinno być zawarte w wywiadzie środowiskowym.

§ 10. 
Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w formie usług sąsiedzkich mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni i zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

§ 11. 
Traci moc Uchwała Nr XXVI/205/2017  Rady Miejskiej w  Lubniewicach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i  odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

§ 12. 
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 13. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Uchwała nr LIII/357/2024 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 marca 2024 r. (245kB) pdf

Przewodniczący Rady Miejskiej
        w Lubniewicach
               Tomasz Janiszewski
 
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 1102 z dnia 2024-04-09

metryczka


Odpowiada za treść: Iwona Kmita
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (28 marca 2024, 10:30:53)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (10 kwietnia 2024, 09:07:43)
Zmieniono: AKTUALIZACJA

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 129