NULL string(0) ""

Uchwała nr LII/352/2024Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 8 lutego 2024w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2024-2035Na podstawie art. 226, 227, 228,229, 230, 231, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2023 , poz. 1270 ze zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 poz. 40), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LII/352/2024
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 8 lutego 2024


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2024-2035

Na podstawie art. 226, 227, 228,229, 230, 231, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2023 , poz. 1270 ze zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 poz. 40), uchwala się, co następuje:


§ 1. 
W uchwale LI/343/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2024-2035 wprowadza się następujące zmiany:
1. Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubniewice na lata 2024-2035 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 Wykaz realizowanych przedsięwzięć Gminy Lubniewice, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości, otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 
W uchwale LI/343/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2024-2035 podstawa prawna otrzymuje brzmienie:
"Na podstawie art. 226, art. 227,art.  228, art. 229, art. 230, art 231, art. 232 ust.2, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 40 z późn. zm.), art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1270 ze zm.), uchwala się, co następuje:"

§.3 
W §3 uchwały LI/343/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2024-2035 dodaje się punkt 3, który otrzymuje brzmienie:  "  Upoważnia się Burmistrza Lubniewic do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia  finansowanego z udziałem środków europejskich, albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową".

§ 4. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr LII/352/2024 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 8 lutego 2024 r. (550kB) pdf
Z-ca Przewodniczącego        
    Rady Miejskiej 
 Przemysław Matczak

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (12 lutego 2024, 14:05:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 109