NULL string(0) ""

Uchwała nr LII/351/2024Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 8 lutego 2024w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2024 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023, poz. 40 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust 2, pkt. 6,8 , art.219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023, poz.1270 ze zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr LII/351/2024
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 8 lutego 2024


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2024

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023, poz. 40 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust 2, pkt. 6,8 , art.219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023, poz.1270 ze zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1. 
Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 254.160,93 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 51.959,93 zł.
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 202.201,00 zł.

§ 2. 
Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 445.448,41 zł., jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 243.247,41 zł.
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 202.201,00  zł.

§ 3. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości  20.142.502,05 zł.w tym:
1) dochody bieżące – 16.622.933,24 zł.
2) dochody majątkowe – 3.519.568,81 zł.

§ 4. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 23.496.921,17 zł w tym:
1) Wydatki bieżące – 17.921.384,74zł.
2) Wydatki majątkowe –5.575.536,43 zł.

§ 5. 
1. Określa się deficyt budżetu w kwocie 3.354.419,12 zł, który zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy.
2. Określa się przychody budżetu w kwocie 3.604.419,12 zł
3. Przychody i rozchody określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. 
Załącznik nr 4 do Uchwały nr LI/342/2023 z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2024 (zestawienie planowanych  dotacji  udzielanych z budżetu gminy) otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały .

§ 7. 
Załącznik nr 5 do Uchwały nr  LI/342/2023 z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2024 (Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024r.) otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. 
W uchwale nr LI/342/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2024 rok w  § 9 wprowadza się następujące zmiany:
1. Dodaje się ustęp 6 w brzmieniu:
"Określa się dochody pochodzące z "Funduszu Pomocy w kwocie  23.361,48 zł. oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym  na terytorium tego państwa w kwocie 23.361,48 zł".

§ 10. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 11. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr LII/351/2024 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 8 lutego 2024 r. (719kB) pdf
Z-ca Przewodniczącego        
    Rady Miejskiej 
 Przemysław Matczak


metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (12 lutego 2024, 14:01:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 102