NULL string(0) ""

Uchwała nr LII/350/2024Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 8 lutego 2024w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Gminy Lubniewice na rok 2024Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (DZ.U. 2023, poz. 40) oraz art. 24 ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DZ.U. z 2023 r. Opos 537 ze zm.) w związku z art 219. ust.1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (DZ.U. 2023, poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr LII/350/2024
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 8 lutego 2024


w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Gminy Lubniewice na rok 2024

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (DZ.U. 2023, poz. 40) oraz art. 24 ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DZ.U. z 2023 r. Opos 537 ze zm.) w związku z art 219. ust.1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (DZ.U. 2023, poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1. 
Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach z budżetu Gminy Lubniewice na okres od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r. w wysokości:
1) do 1 m3 dostarczanej wody dla taryfowych grup odbiorców usług: Gospodarstwa domowe  W1, W2, W3 – w wysokości:  0,61 zł/m3 netto + obowiązująca stawka podatku VAT ,
2) do 1m3 odprowadzanych ścieków dla taryfowych grup odbiorców usług: Gospodarstwa domowe K1, K2  – w wysokości 2,00 zł/m3netto + obowiązująca stawka podatku VAT ,

§ 2. 
Kwotę dotacji przedmiotowej kalkuluje się według stawek określonych w § 1 stanowiących załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od 01 stycznia 2024r.

Uchwała nr LII/350/2024 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 8 lutego 2024 r. (7633kB) pdf
Z-ca Przewodniczącego        
    Rady Miejskiej 
 Przemysław Matczak

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (12 lutego 2024, 13:55:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 156