NULL string(0) ""

Uchwała nr LII/347/2024Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 8 lutego 2024w sprawie udzielenia z budżetu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym w Gminie Lubniewice - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku – remont części Pałacu w Gliśnie (Oficyna) – wymiana dachu oraz odnowienie elewacji.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz.U. 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.), oraz § 7 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach nr XLIII/281/2023 z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowalnych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków miasta i gminy Lubniewice, Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr LII/347/2024
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 8 lutego 2024


w sprawie udzielenia z budżetu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym w Gminie Lubniewice - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku – remont części Pałacu w Gliśnie (Oficyna) – wymiana dachu oraz odnowienie elewacji.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz.U. 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.), oraz § 7 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach nr XLIII/281/2023 z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowalnych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków miasta i gminy Lubniewice, Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1. 
Udziela się dotacji celowej z budżetu Gminy Lubniewice w kwoce 734.352,59 zł ( siedemset trzydzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa zł 59/100) dla Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku na remont części Pałacu w Gliśnie (Oficyna) w zakresie prowadzenia prac konserwatorskich i robót budowlanych  przy zabytku jakim jest oficyna zachodnia pałacu w Gliśnie  wpisana do rejestru zabytków pod numerem 125 decyzja z dnia 30.07.1958 roku oraz pod numerem KOK-I-13/76 decyzja  z dnia 22.10.1976 roku.

§ 2.  
Udzielenie dotacji przez Gminę następuje ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy na rok 2024 na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Gminą Lubniewice, a Lubuskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Kalsku.

§ 3.  
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr LII/347/2024 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 8 lutego 2024 r. (229kB) pdf
Z-ca Przewodniczącego        
    Rady Miejskiej 
 Przemysław Matczak

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Kozakiewicz
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (12 lutego 2024, 13:44:45)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (12 lutego 2024, 13:48:52)
Zmieniono: AKTUALIZACJA

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 112