NULL string(0) ""

Uchwała nr LII/346/2024Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 8 lutego 2024w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Lubniewice.Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r, poz. 645 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr LII/346/2024
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 8 lutego 2024


w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Lubniewice.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r, poz. 645 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1. 
1. Drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Lubniewice na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 849/19 obręb 0024 -Lubniewice, nadaję się nazwę: ulica Migdałowa.
2. Położenie i przebieg ulic wymienionych w ust. 1  określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Uchwała nr LII/346/2024 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 8 lutego 2024 r. (1357kB) pdf
Z-ca Przewodniczącego    
    Rady Miejskiej
 Przemysław Matczak

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 560 z dnia 2024-02-15

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Kozakiewicz
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (12 lutego 2024, 13:40:13)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (16 lutego 2024, 08:28:54)
Zmieniono: AKTUALIZACJA

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 112