NULL string(0) ""

Uchwała nr LII/344/2024Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 8 lutego 2024w sprawie zmiany uchwały nr XLI/301/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji LubniewiceNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 87 ust. 1, 4 i art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1478 ze zm.), a także art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1549) i w związku z § 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1586), po dokonaniu uzgodnień z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr LII/344/2024
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 8 lutego 2024


w sprawie zmiany uchwały nr XLI/301/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lubniewice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 87 ust. 1, 4 i art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1478 ze zm.), a także art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1549) i w związku z § 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1586), po dokonaniu uzgodnień z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1. 
W uchwale nr XLI/301//2018  Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lubniewice (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2018 r., poz. 1521), zwanej dalej „uchwałą zmienianą” wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1. Otrzymuje brzmienie: „Wyznacza się aglomerację Lubniewice o równoważnej liczbie mieszkańców 3 386 (RLM), z oczyszczalnią ścieków w Lubniewicach, obejmującą miejscowości z terenu gminy Lubniewice:
1) Lubniewice,
2) Glisno,
3) Jarnatów.
2. § 2. Otrzymuje brzmienie: „Opis aglomeracji Lubniewice stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Obszar i granice aglomeracji Lubniewice oznaczono na arkuszach mapy w skali 1:10 000, stanowiącej załącznik nr 2 – część graficzną do niniejszej uchwały.”
3. Załącznik do uchwały zmienianej otrzymuje numer 2 i brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającej.
4. Dołącza się załącznik nr 1 do uchwały zmienianej w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającej.
 
§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Uchwała nr LII/344/2024 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 8 lutego 2024 r. (6865kB) pdf
Z-ca Przewodniczącego    
    Rady Miejskiej
 Przemysław Matczak
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 1168 z dnia 2024-04-17

metryczka


Odpowiada za treść: Marta Gwizdek
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (12 lutego 2024, 13:23:10)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (18 kwietnia 2024, 08:18:38)
Zmieniono: AKTUALIZACJA

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 102